BAEB513D Финасови изчисления с MS Excel

Анотация:

Учебната дисциплина "Финансови изчисления с MS Excel" има за цел да запознае студентите с най-ефективните начини за използване на програмата MS Excel за изчисляване и обработване на бази от данни и прилагане на финансовите модели. Курсът запознава студентите с основни и спомагателни финансови функции за решаване на задачи в областта на финансите. Обучението набляга върху методиката на изграждане на моделите с използването на възможностите на MS Excel, така че да е възможно прилагането им върху големи масиви от данни.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Кои функции да използват при анализиране и обработване на бази данни;

Най-бързият начин (най-краткият път) за решаване на даден проблем, който съпътства вземането на решения;

Финансовите приложения на MS Excel и как да ги използват.

2) могат:

да изграждат финансовите модели в MS Excel;

да интерпретират резултатите;

да извършват оптимизиране на резултатите от моделите;

да използват MS Excel за изследване на финансови зависимости


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания по основи на финансите;

Знания по корпоративни финанси;

Умения за работа с MS Excel.



Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

2. Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

3. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: "Тракия - М", 2006 г.

4. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

5. Wayne L. Winston - MS Excel Data Analysis and Business Modeling, 2004

6. Bill Jelen - MS Excel 2010 In Depth, 2010.

7. Debra Gross - Succeeding in Business With Microsoft Office Excel , 2010

8. David M. Levine - Statistics for Managers Using Microsoft Excel, 2011

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира от два междинни казуса, които се състоят в решаването на поставен изчислителен проблем с използването на възможностите на MS Excel. Първият казус се задава след тема 3. Вторият казус след последната тема на курса.