BAMB519D Пазарна организация

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърска програма „Маркетинг“ на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите в детайли с функционирането на пазара/отрасъла, поведението на фирмите и оценка на ефективността им. Курсът е структуриран така, че поетапно се засягат следните въпроси: 1) Структура на пазара/отрасъла; 2) Стратегическо поведение на фирмата предвид пазарната среда, в която оперира; 3) Ефекти от фирменото поведение и оценка ефективността на отрасъла. Анализира се възможността поведението на фирмите или държавната намеса и политика на несъвършените пазари да променят отрасловата структура.

Целите на курса са следните:

• Да представи съвременното развитие на теорията;

• Да представи дефектите на пазара и динамиката на несъвършената конкуренция;

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и "правилата на играта";

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването в голямата фирма;

• Да представи механизмите на обществените корективи на неефективната пазарна структура.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Класическите и съвременните концепции за индустриалната организация

• Микроикономическите измерения и макроикономическите последствия от несъвършената конкуренция

• Подходите и инструментите за анализ на ефективността на пазарите

2) могат:

• да извършват анализ и оценка на конкурентността на пазара и да аргументират собствените си оценки и разбирания за фирменото поведение и стратегия на даден пазар.

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция относно ефективността на пазарите и ролята на държавата в икономиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по микроикономика.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

• Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

• Ракарова С. Микроикономикс І и ІІ част С.:Университетско издателство”Стопанство”, 1996 и 1998.

• Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications.

• Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill, 1997.

• Williamson, Oliver E. Industrial organization, 1996

• Church J. and R.Ware. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill, 2000.

• Greer D.F. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition.Macmillan, 1992

Средства за оценяване:

• 50% онлайн тест

• 50% писмен казус

Получаването на слаба оценка по някой от компонентите (тест или писмена работа) прави невъзможно формирането на обща крайна оценка. За да получат положителна крайна оценка по предмета, студентите трябва да имат най-малко „среден 3“ и на двата компонента на оценяване.

При получаване на слаба оценка на някоя от посочените форми на оценяване, студентът трябва да се яви отново на тази форма и да получи най-малко „среден 3“, за да му се формира крайна оценка. Положителната оценка от другия компонент се запазва.