PHIB567D Проект "Малки изследователски проекти по философия – І част"

Анотация:

Курсът подготвя студентите за формулиране и реализация на авторски изследователски проект. На базата на курсова работа (възложена към друг аудиторен курс) студентът осъществява допълнително търсене на релевантна литература в електронни бази данни (JSTOR и CEEOL), подбира по резюмета минимум 20 статии, включва минимум 5 от тях с позовавания в текущатата курсова работа.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да търсят релевантна литература в електронни бази данни при формулиран изследователски проблем

2) могат:

могат да използват намерената литература в конкретно изследване
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Инструктаж и самостоятелна работа

Литература по темите:

JSTOR, CEEOL