ESCB535D Практика: Лабораторни упражнения по неорганична и органична химия

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият умения за използването на методите на качествения анализ, химичните методи за количествен анализ, с най-важните инструментални методи за анализ и с основите на методите за разделяне и концентриране.

Предвижда се вземане на представителна проба за анализ и предварителна подготовка на пробата за анализ.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: ще придобият умения да приложат знанията си при определяне на най-често срещаните замърсители на въздуха, почвата и водите.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания по неорганична и органична химияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

Авторски материали (презентации) в Moodle, предоставени от лектора на курса

Допълнителна литература

1. Карадаков, Б., Н.Иванов, Аналитична химия с инструментални методи, София, 1998 г.

2. Борисова, Рахила , Аналитична химия и инструментални методи, С, 2003 г.

3. Димитрова, В, М. Митов, Е. Чорбаджийска, Г. Христов, Ст. Манев. Химия във формули, задачи и експерименти, УИ "Н. Рилски", Благоевград, 2012 г.

4. Манев Ст., В. Димитрова, Ръководство за упражнения по химия, ВПИ - Благоевград, 1990 г.

5. Gary Christian, Analitical chemistry, (2004) 6th Eddition, John Willey&Sons, USA.

On-line източници на информация:

1. https://eea.government.bg/

2. http://ncrrp.org/new/bg/

3. http://www.clmc.bas.bg/Labs/xray/index_BG.htm

4. http://www.bg-s-ndt.org/Aplication/Docs/NDT_2013/NDT%20DAYS%202013/papers/50.pdf

5. http://www.btu.bg/index.php/bg/resursim/7-bulgarian-bg/157-cnil-nis

6. http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/57

Средства за оценяване:

Практическа работа - 50%

Устен изпит, защита - 50%