ESCB524D Устойчиво развитие в строителството

Анотация:

В курса се изучават политиките, дейностите и технологии в строителството, които целят намаляване потреблението на материални и енергийни ресурси в продължение на целия жизнен цикъл на дадена сграда без да прави компромис с нейното качество и при осигуряване висок комфорт на обитаване. Изучават се нормативни документи, в т.ч. стандарти за създаване на сгради, отговарящи на изискванията на устойчивото развитие. Разглеждат се концепции за зелени сгради, оценка на жизнения цикъл на сгради и системите за оценка и сертифициране на устойчиви сгради. Представят се основните положения за експлоатация и поддръжка на сградите – външна и вътрешна среда, комфорт на обитаване, енергийна ефективност и др. Влаганите в сградите материали и продукти, както отделните елементи на сградите се разглеждат в посока удовлетворяване концепцията за устойчиво строителство. Темите, в които се оценяват сградите от позициите на устойчивото строителство и жизненият цикъл на строителните продукти са с научно-изследователски характер.

Целите на курса са:

• Да систематизира знанията на студентите относно замърсяването на околната среда, предизвикано от строителството, експлоатацията на сградите и съоръженията;

• Да запознае студентите с принципите, стратегиите, политиките и нормативните документи за устойчиво развитие в областта на строителството;

• Да запознае студентите с характеристиките на сграда, която отговаря на концепцията за устойчиво строителство;

• Да запознае студентите с ролята на проектирането и влагането на стр. материали и продукти за реализиране на политиките на устойчиво развитие в строителството

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Венцеслав Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• коректно да използват специфична терминология, използвана в областта на устойчивото строителство и високотехнологичните (зелени) сгради;

• принципите на съставяне и използване на системите за сертифициране на сгради от позициите на устойчивото строителство;

• основните положения при анализ на сградната обвивка – външни влияния и комфорт на обитаване;

• иновациите в проектирането и устройството на фасади и покриви, отговарящи на изискванията за устойчиво развитие в строителството;

• за значимостта на използване оценяване на жизнения цикъл в областта на строителството;

• необходимостта от използване и интегриране в сградите на възобновяеми източници на енергия и тяхното използване.

2) могат:

• Да оценяват вида и целите на нови нормативни документи и водещи стратегии на различни в контекста на устойчивото строителство;

• Да ползват инструментите и основните принципи при създаване на концепции за високотехнологичните (зелени) сгради;

• Да намират достоверна информация за документи, изследвания и лица в областта на устойчивото строителство;

• Да прилагат принципите за оценяване на жизнения цикъл на строителни материали и строителни конструкции;

• Да разчитат съдържанието на екоетикети и екодекларации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Екология, природни науки, устойчиво развитие.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Kibert C.J., Sendzimir J., Bradley Guy G. (eds.), Construction Ecology: Nature as a Basis for Green Buildings, Routledge, 2001, 336 p. (ISBN: 978-0-415-26092-3)

• Atkinson G., Dietz S., Neumayer E., Agarwala M. (eds.), Handbook of Sustainable Development, 2nd Rev. Ed., Edward Elgar Pub; 2014, 624 p. (ISBN: 978-1-78254-469-2)

• McDonough W., Braungart M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press, 2002, 193 p. (ISBN: 978-0-86547-587-8)

• Kibert C.J., Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, Wiley; 3rd Ed., 2012, 560 p., (ISBN: 978-0-47090-445-9)

• Luckett K., Green Roof Construction and Maintenance (GreenSource Books), McGraw-Hill Education, 2009, 208 p. (ISBN: 978-0-07160-880-0)

• Knaack U., Klein T.,‎ Bilow M.,‎ Auer T., Façades (Rev. Ed.), Birkhäuser; 2014, 135 p. (ISBN: 978-3-03821-044-3)

• Schittich C., In Detail: Building Skins (Enl. Ed.), 2007, 198 p., (ISBN: 978-3-76437-640-6)

• Lovell J., Building Envelopes: An Integrated Approach (Architecture Briefs), Princeton Architectural Press, 2010, 152 p. (ISBN: 978-1-56898-818-4)

• Kubba S., Handbook of Green Building Design and Construction: LEED, BREEAM, and Green Globes (2nd Ed.), Butterworth-Heinemann, 2016, 1064 p. (ISBN: 978-0-12810-433-0)

• Нормативно-справочна литература: законодателство на Европейския съюз, национално законодателство, хармонозирани стандарти (БДС EN, БДС EN ISO).

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Практическа задача - 50%