ESCB521D Седиментология и седиментни полезни изкопаеми

Анотация:

Курсът дава фундаментални и приложни познания за седиментните скали и полезните изкпопаеми,свързани с тях – фосфорити, глини, въглища, нефт, природен газ

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Процесите на образуване на седиментни скали, видовете седиментни скали и полезните изкопаеми, свързани с тях. Основните видове замърсители, свързани с добива и използването на въглища.

2) могат:

Макроскопска диагностика на седиментни скали и техните главни скалообразуващи минерали


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Прослушани курсове по Обща геология и Минералогия и петрология

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет, задачи и методи на седиментологията.
 2. Изветряне; изветрителни кори.
 3. Транспорт на изветрителните продукти.
 4. Утаяване (седиментация) на веществата
 5. Диагенеза (процес на превръщане на утайката в скала)
 6. Епигенеза/катагенеза (процеси на изменение на седиментните скали от момента на образуването им до момента на разрушаването или метаморфозата им)
 7. Състав на седиментните скали
 8. Строеж на седиментните скали: текстура
 9. Строеж на седиментните скали: структура и цвят
 10. Кластични (механични) скали: вулканогенно-кластични, псефитни, псамитни, алеврити
 11. Глинести скали. Приложения на глинестите скали
 12. Химични и биогенни (органогенни) скали: алуминиеви, железни и манганови скали. Находища на алуминий, желязо и манган
 13. Химични и биогенни (органогенни) скали: глауконити, силицити и фосфорити. Фосфоритите като полезни изкопаеми
 14. Химични и биогенни (органогенни) скали: карбонатни скали. Приложение на карбонантние скали
 15. Химични и биогенни (органогенни) скали: евапорити, каустобиолити, зеолитови скали. Приложение на евапоритите и зеолитовите скали.
 16. Въглищни каустобиолити - произход и образуване
 17. Стадии в образуването на въглищата
 18. Състав и качество на въглищата
 19. Въглищата като алтернативен източник на енергия
 20. Въглищата и околната среда
 21. Нефтени каустобиолити – видове, състав и свойства
 22. Произход на нефтените каустобиолити
 23. Място на образуване, миграция, локализация на нефта и природния газ
 24. Конвенционални находища на нефт и природен газ
 25. Неконвенционални находища на природен газ
 26. Нефт и природен газ в България

Литература по темите:

Коства Б., Учебни материали, Мудъл

Препоръчителна литература:

А. Кварцов, А. Балдина. 1979. Геология. Недра, Москва. 342.

А. Султанов. 1985. Седиментология. Техника, София 264 с.

Б. Каменов. 2003. Магматична петрология. Университетско издателство, София 871 с.

Г. Атанасов. 1958. Седиментна петрография. Наука и изкуство. София 394 с.

Г. Былинкин.2000. Введение в геохимию горючих ископамых. Изд. Саратовского университета. 92.

Ж.. Иванов. 1978. Основи на геологията. Наука и изкуство. София, 504 с.

И. Костов. 1993. Минералогия. Техника, София, 734 с.

М. Р. Лидер. 1986. Седиментология. Мир, Москва, 438 с.

Н. Пеева. 2012. Основи на органичната геохимия. МГУ. София. 188.

Р. Городов, В. Губин, А. Матвеев. 2009. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Изд. Томского политехнического университета. 293.

L. Thomas, Coal geology. 2002. Willy. West Sussex. 379.

On-line източници на информация:

http://oilandgasgeology.com/

http://geology.com/oil-and-gas/

http://www.uky.edu/KGS/coal/GSA/