ESEB500D Екологична химия

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с теоретичните основи на екологичната химия, с основните замърсители на биосферата, атмосферата, хидросферата, педосферата, както и с разделите от химията, които са свързани с процесите на замърсяване на околната среда.

При разглеждането на въпросите, свързани с темите по екологичната химия, се разглеждат методите за защита на околната среда, технологични процеси и проблеми по опазване на околната среда.

Цели

• Да се дадат основни познания по екологичната химия, като се подчертае значението на обективните екологични закони.

• Да се посочи ролята на обществото за превръщане на биосферата в ноосфера.

• Да се формира екологичен мироглед

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Теоретичните основи на екологичната химия;

Основни химични процеси, свързани с антропогенното замърсяване на околната среда,

Основите на замърсявания на атмосферата, педосферата, хидросферата, биосферата,

Основите на методите за разделяне и концентриране.

2) могат:

Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Студентите трябва да имат основни познания по химия, физика и геология.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Записки на лекторите в Мудъл

Препоръчителна литература:

1. Снежана Магаева, Стефан Караиванов, ЕКОЛОГИЧНА ХИМИЯ и опазване на околната среда, Булвест 2000, 2002

2. В. В. ЕГОРОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ•МОСКВА•КРАСНОДАР, 2009

On-On-line

2. http://environment-ecology.com/what-is-ecology/205-what-is-ecology.html

3. http://www.ecology.com/

4. http://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)1939-9170/

5. http://www.ipcc.ch/

Средства за оценяване:

Тест (50%), разработка (50%)