EEMB041D Радиационна екология

Анотация:

Курсът има за задача да запознае студентите с основите на радиоекологията, радиационната защита, величините и мерните единици в спектрометрията. Изучавайки основите на радиоекологията, ще се придобият знания за радиоекологичните измервания в областта на алфа- бета- и гама спректрометрията, използваната спектрометрична апаратура, както и провеждания екологичен контрол. Курсът дава представа за въздействието на радиоактивността от околната среда върху човека, трансфера на радионуклидите по хранителната верига и начините за контаминация. Акцент се поставя на актуални за нашата страна проблеми като добива и преработката на радиоактивни руди и закриващата се уранодобивна промишленост. Внимание се отделя на възникналата авария в Чернобилската електроцентрала и последствията за нашата страна в паралел с аварията във Фокушима. Изучава се миграцията на радионуклидите в хранителната верига, поведението им, в зависимост от средата, фиксация, усвояване и трансфер.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Цвета Апостолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

" 1) знаят: Основите на радиоекологията като наука, радиометрията, мерни единици и величини, недеструктивните и радиохимичните методи и стандарти, основната спектрометрична апаратура.

" 2) могат: Да боравят с понятия и величини в спектрометрията, да дискутират и решават казуси в областта на спектрометричния контрол.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Екология и радиоекология
 2. Природни и антропогенни източници на радиация. Характеристика.
 3. Особеностите в химичното поведение на радиоактивните вещества; Методите за измерване на йонизиращи лъчения
 4. Принципи на определяне на алфа, бета и гама излъчватели. Прибори и дименсия.
 5. Химични проблеми, свързани с експлоатацията на енергетични ядрени реактори и други съоръжения; Контрола и опазването на околната среда от радиоактивни замърсявания.
 6. Определяне на радиоактивност във води. Определяне на радиоактивността в почви. Определяне на радиоактивността в хранителни продукти.
 7. Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на радиохимията, радиационната химия, радиоекологията.
 8. Вземане на проби от околната среда за радиометричен и радиохимичен анализ.
 9. Приложение на радиоизотопите и белязаните съединения в химията. Видове радиометрични апарати. Гама-спектрометри.
 10. Измерване радиоактивността на проби. Достоверност на резултатите.
 11. Преработката и съхранението на радиоактивни отпадъци.
 12. Производството на радиоизотопи и белязани съединения.
 13. Контрол и опазване на околната среда във всички области на медицината, селското стопанство и промишлеността.
 14. Концепции за радиационна защита на населението и населените места.
 15. Радиационна защита на екосистемите.

Литература по темите:

1. Защита при ядрен и радиационен тероризъм - Автори: Ст.н.с. д-р В.Ангелов, Проф. Дмн Т.Хаджиева,Проф. Дмн Г.Василев, 2007 Г.

2. Защита На Населението И Околната Среда При Тежки Ядрени Аварии - Автори: Проф. Дмн Г.Василев, Ст.н.с. д-р В.Ангелов, 2007 Г.

3. Наръчник По Радиационна Защита За Придобиване На Правоспособност За Работа С ИЙЛ - Автор: Проф. Дмн Г. Василев, 2006 Г.

4. Ядрени Инциденти И Аварии В Ядрени Централи - Автор: Проф. Дмн Г. Василев 2006 Г.

5. Радиационни Паспорти За Лица, Работещи В Среда На Йонизиращи Лъчения 2006 Г.

6. За Живота И Радиацията - Влиянието На Малките Дози Върху Човека, Автор - Проф. Дмн Георги Василев, 2005 Г.

7. Радиоекология - Радиация, Екология, Човек, България, Автор - Проф. Дмн Георги Василев, 2005 Г.

8. Сборник Нормативни Актове По Безопасно Използване На Ядрената Енергия - Том Іі, 2005 Г.

9. Сборник Нормативни Актове По Безопасно Използване На Ядрената Енергия - Том І, 2004 Г.

10. "За Радиацията На Обикновен Език", Автор - Бьорн Валстрьом, София 2004 Г.

11. "Наръчник По Радиационна Защита За Придобиване На Правоспособност За Работа С Източници На Йонизиращи Лъчения", София 2003 Г.

12. "Ръководство За Приложение На Онрз-2000 При Осигуряване Радиационната Защита На Работещите И Населението При Експлоатация На Аец "Козлодуй" Еад".

13. Монографията "Основи На Радиационната Защита",

Автор - Проф. Дмн Георги Василев, София 2002 Г.

14. "Практическа Метрология На Ядрените Лъчения", Автор - Доц. Д-Р Борис Манушев, София 2001 Год.;

15. Ядрени Инциденти И Аварии В Атомни Електроцентрали, Автор - Н.С. Инж. Валентин Ангелов И Колектив, София 2000 Г.

16. "Справочник На Радионуклидите, Характерни За Аец", Автор - Доц. Д-Р Людмил Цанков И Колектив, София, 1997 Г.

17. "Какво Стана След Чернобил" Под Общата Редакция На Доц. Д-Р Борис Манушев, Българско Ядрено Дружество, София, 1996 Г.;

18. Поредицата "Радиационна Защита На Селското Стопанство И Хранителната Промишленост" Към Библиотека "Ядрена Безопасност И Радиационна Защита", На Издателство Балбок, София, 1995 Г., Съдържаща Следните Заглавия:

o "Проблеми На Радиационния Контрол И Защита На Населението, Околната Среда И Националното Стопанство На Република България", Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

o "Радиоекология На Земеделието", Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

o "Определяне, Миграция И Намаляване На Техногенни Радионуклиди В Селскостопански Обекти", Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

o "Използване На Природни Сорбенти В Условията На Техногенно Радиоактивно Замърсяване", Автор - Проф. Дссн В. Маринов И Колектив.

o "Съдържание На Радионуклиди На Макро И Микроелементи В Българските Тютюни И Цигари", Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

РЕФЕРАТ 50%