EEMB042D Генномодифицирани организми

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите с генномодифицираните организми. В курса се разглеждат методите на генно инженерство за получаване на ГМ бактерии, растения и животни. Внимание ще бъде обърнато на проблемите, свързани с екологичния, социално-икономичен и здравен риск при използването на ГМО. Ще бъдат разгледани и основните методи за идентификация на ГМО и Европейското и българското законодателство в областта на биобезопасността.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните принципи и методики получаване на ГМО.

2) могат: да използват получените знания като продължат образованието си в магистърски програми, а също и да се реализират като специалисти, работещи в различни институции и фирми, свързани с безопасност на храната.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: познания по биология и екология.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение
  2. PCR техника
  3. Генно модифицирани организми (ГМО). Методи за получаване на трансгенни растения.
  4. Трансгенни животни. Приложение на технологията за получаване на трансгенни животни.
  5. Методи за идентификация на ГМО.
  6. Етикетиране на ГМО.
  7. ГМО и селското стопанство.
  8. ГМО, екологичен и социално-икономичен риск.
  9. ГМО и има ли риск за човешкото здраве?
  10. Българското законодателство в областта на биобезопасността.

Литература по темите:

1. Дюкянджиев С., Наимов С. 2007. .Генно инженерство. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007.

2. Nicholl D. 2008. An Introduction to Genetic Engineering. Cambridge University Press.

3. Parekh S. 2004. The GMO Handbook. Humana Press.

4. Fagan J. Antoniou M., Robinson C. 2014. GMO Myths and Truths.Earth Open Source, UK. (2nd edition)

5. Mahgoub S. E.O. 2016. Genetically Modified Foods. Basics, applications and controversy. CRS, Taylor & Francis Group.

Средства за оценяване: