ESEB003D Топография и GPS

Анотация:

Курсът е практически; едносеместриален. Целта му е чрез практическа работа с топографски карти и GPS студентите да се запознаят с тези средства, необходими за изследвания и работа в областта на науките за Земята и екологията.

В курса студентите придобиват ядро от знания и умения за съставяне и използване на топографски карти и GPS в областта на екологията. В курса се изучават подробно същността и приложението на топографските карти и GPS в екологията и опазването на околната среда и тяхното приложение при вземането на управленски решения.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лаборатория по природни беддствия и рискове на НБУ – GPS апарати, софтуерни приложения

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-приложението на топографските карти в областта на екологията и науките за Земята;

-принципите на работа на GPS;

-приложението на апаратурно измерените стойности с GPS;

2) могат:

-да използват специфични топографски карти в областта на екологията и опазването на околната среда;

-да извършват GPS измервания;

-да използват информацията при вземане на управленски решения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Електронен учебник в MOODLE

On-line източници на информация:

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html

http://www.gps.gov/

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

Средства за оценяване: