ESCB721D Екологично законодателство и норми

Анотация:

Да запознае студентите с европейските стандарти в обекта на екологичното законодателство;

Да представи основите на екологичната стратегия и екологичното законодателство в Република България.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще познават действащата нормативна уредба по опазване на околната среда;

• ще познават институциите на национално, европейско и международно ниво, занимаващи се с прилагането и контрола по изпълнение на разпоредбите по опазване на околната среда;

• ще познават основните политики по опазване на околната среда и механизмите за вземане на решения;

2) могат:

• ще могат да коментират политиките и практиките по опазване на околната среда;

• ще могат да работят с нормативни текстове, регламентиращи опазването на околната среда
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Обща представа за проблемите по опазването на околната среда.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I. Основна

1. Конституция на РБългария.

2. Закон за опазване на околната среда.

3. Пенчев, Г. Право на информация за състоянието на околната среда в РБългария. С., 1955.

4. Пенчев, Г. Някои проблеми на сближаването на законодателството на РБългария с правото на Европейската общност в областта на опазване на водите. /В:/ Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност. С., БАН, ИПН, т.1/1998.

5. Наумова, С. Правно-социологически проблеми на защита на гражданите в екологично застрашени райони. Екоспектър, №2-3/1992.

6. Наумова, С. Правно-социологически проблеми на опазване на биологичните ресурси в България. /В:/ Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Т.2, С., 1994, с. 237-245.

7. Фрийдбърг, Джеймс. Европейското природозащитно законодателство и неговото значение за България. /В:/ Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, с. 245-265.

8. Даунс, Д., Крист Уолд. Защита на биологичните ресурси в България според международното природозащитно право. /В:/ Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, с. 265-299.

II. Допълнителна:

9. Пенчев, Г., В. Илиев, М. Георгиева. Правна защита на биологичните ресурси в РБългария. /В:/ Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, с.191 - 237.

10. Михайлов, М., Л. Милева. Управление на защитените територии в България. /В:/ Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, с.329-345.

11. Наумова, С., Т. Лалев. Правно-социологически проблеми на защита на гражданите в екологично застрашени райони. Правна мисъл, №1/1994, с.64-76.

12. Костов, Д. Горско и природозащитно право. С., 1998.

13. Наумов, Св. Екологичното информиране - посоки на действие на процеса. /В:/ Връзки с обществеността, №2/1997, с.106-110.

14. Council of Europe. Model Act on the Protection of the Environment. Strasbourg, 1994, 35 p. /Dela/Model Act /94/ 1/.

15. Naoumova S. Legal-Sociological Aspects of the Ecological Strategy in Bulgaria. /In:/ PACE, Strasbourg, 1996, p.18-19.

16. Naoumova S. Legal- Sociological Problems of Safeguarding of Biological Diversity. /In:/ Conservation Status and Need Assessment. Vol. 1,2/1998, pp. 641-647.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Писмени задачи 50%