PHIB560D Емпиризъм и прагматизъм

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните проблеми, решения и текстове на класическия британски емпиризъм, както и на американския прагматизъм, които са два отделни модула. Фокусът на първия модул е върху творчеството на Лок, Бъркли и Хюм. Историко-философският подход тук е комбиниран с аналитичен, при което основни проблеми и подходи биват моделно реконструирани, за да се очертае сенсуалистичният емпиризъм като парадигмален опит за епистемно обосноваване на модерната емпирична наука. Правят се паралелни сравнителни анализи на връзките и противопоставянията между британските емпиристи и европейските рационалисти. Очертава се новото проблемно поле, което се открива с дебата за “метода”, така че епистемологическият и антиметафизичен обрат във философията на ХVII и XVIII век да стане контекст за разбирането на Кантовата трансцендентална философия. Специално внимание се обръща и на политическата философия на Хобс и Лок, която става основа на модерния егалитарно-правен либерализъм. Вторият модул въвежда основните автори и понятия на американския прагматизъм от края на ХІХ и първата половина на ХХ век – Пърс, Джеймс, Дюи и Мийд. Специален акцент е динамичното и интерактивно схващане за „опит”, което се разглежда в контраст с атомистичната аксиоматика и съответно представа за „опит” на британския емпиризъм. Показват се приликите и разликите в схващанията ва „вярване” и „навик” при британските емпирици и прагматистите. Специални акценти за философията на религията на Джеймс и социалната и политическа философия на Дюи.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познават общите парадигми на атомистичния емпиризъм и прагматизма, както и конкретните им исторически вариации

.

2) могат:

Умеят да контекстуализират знанията си, както и да рефлектират чрез тях спрямо по общия хоризонт на обосноваване на науката в класическата модерност и съвременността.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обща лекция върху философията на британския емпиризъм.
  2. Обща лекция върху философията на американския прагматизъм
  3. Възлагане на конкретни задачи и консултации върху тях

Литература по темите:

Основна

Дерида, Ж., 1998. Писмеността и различието. Наука и изкуство, София.

Дюи, Дж., Как мислим, ИК “Минерва” 2002;

Дюи, Дж., Човешка природа и поведение, ИК “Критика и хуманизъм” 2001;

Джеймс, У., Прагматизмът, ИК “Арета” 1994;

Мийд, Дж. Х., Разум, Аз и Общество, ЕА 1997;

Саръилиев, И., Прагматизъм, Нов български университет, 2002

Сивилов, Л. (съст.), 1992. Теории за истината. Унив. изд., София. (вж. Статиите на Б. Ръсел);

Средства за оценяване:

- два реферата