BASB504D Търговско банкиране

Анотация:

Курсът “Банки и банково обслужване” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено както върху обслужването на банковите клиенти в процеса на извършваните банкови операции, така и върху ролята на централната банка.В курса се обръща специално внимание на активните и пасивните банкови операции, на инвестиционната дейност на банките и на платежните операции.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е организацията на банковата система в нашата страна

• Какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност

2) могат:

• да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

• да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания по финанси

• Основни знания по счетоводство

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Банките - произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието “банка”. Видове банки.
  2. Банкова система. Същност и структура на банковите системи. Банкови системи в страните с развито пазарно стопанство. Исторически преглед на развитието на българската банкова система.
  3. Централни банки. Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика. Функции на БНБ. Зависимост и независимост на централните банки. Инструменти на парично-кредитната политика на централните банки.
  4. Същност и видове търговски банки. Банкови операции.
  5. Пасивни операции на търговските банки. Мобилизиране на временно свободните парични средства. Гарантиране сигурността на депозитите. Формиране на собствения капитал.
  6. Активни операции на търговските банки. Кредитиране на нефинансови институции и други клиенти. Ред за отпускане на кредити на физически лица. Ред за отпускане на кредити на юридически лица.
  7. Място и роля на инвестиционната дейност на търговските банки. Инвестиции в държавни ценни книжа.

Литература по темите:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Иванов, п. и М. Врачовска, Банково дело, Абагар, 2004

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2018

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998