BAEB588D Социално осигуряване

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване, въз основа на които се изграждат техните практико-приложни познания за държавното обществено осигуряване и за допълнителното осигуряване / задължително и доброволно/. Курсът интегрира теорията с практиката.

Целите на учебната дисциплина са:

• Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване;

• Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните фондове;

• Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

• Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани със социалноосигурителната дейност в нашата страна и др.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са същностните характеристики на формите на финансова организация на социалноосигурителните фондове;

• видовете пенсионни фондове от капиталов тип и институционалната им организация;

• особеностите на управлението и надзора върху инвестирането на активите в допълнителното осигуряване

• формите на здравно осигуряване и тяхната специфика;

• направленията на регулиране в социалното осигуряване , обектите и техниките за надзор в т.ч. как протичат процесите на формиране и регулиране на осигурителния пазар;

2) могат:

• да разграничават социалното осигуряване от застраховането и социалното подпомагане;

• да анализират различните подходи при финанансиране на осигурителните фондове;

• да дискутират стимулиращите и регулиращи функции на държавата в развитието на частните осигурителни фондове;

• да анализират съвременните реформи на системата на социално осигуряване в страните с развита пазарна икономика;.

• да очертаят основите на пенсионното планиране.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• По микроикономика и макроикономика;

• Корпоративни финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 Същност, цел и функции на социалното осигуряване.
 2. Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности,вноски и плащания
 3. Финансова организация на осигурителните фондове
 4. Държавно обществено осигуряване.Принципи, обхват, вноски, осигурителен доход и стаж. Права на осигурените лица, пенсии. Фондова организация.Национален осигурителен институт
 5. Задължително здравно осигуряване. Принципи и обхват.Здравносигурителни вноски.Задължения и права на здравноосигурените лица.
 6. Осигурителен пазар – същност, участници, инфраструктура
 7. Допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване - принципи и обхват на лицата, вноски и права на осигурените лица. Семинар
 8. Основни въпроси на пенсионното планиране
 9. Контрол върху социалното осигуряване. Контрол върху задължителното обществено социално осигуряване
 10. Държавно регулиране и надзор върху допълнителното пенсионно осигуряване.
 11. Тест

Литература по темите:

1. Данева Ив. Осигуряване и осигурителен пазар, НБУ, С., 2018 .

2. Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. “Ценов”, Свищов, 2004.

3. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

4. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

5. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

6. Динев, М. Контрол в социалното управление. Изд. Тракия, 1999.

7. Павлов, Н. Либерализация на социалното осигуряване(предизвикателства, подходи, решения), В.Търново, 2007

8. Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

9. Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл изм. 2019)