BAEB582D Финанси на предприятието І част

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината корпоративни финанси. Специално внимание се обръща на: показателите за анализ на стратегическите и оперативните финансови решения и финансовото състояние на малката фирма посредством набор от показатели и коефициенти.

Целта е:

Изграждане на комплексни знания за основните финансови решения, които мениджърите на малката фирма трябва да вземат;

Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Счетоводство и Право, чрез тяхното проектиране в сферата на финасовото управление на фирмата;

Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в управлението финансите на фирмата.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да отчитат ефективността и риска при инвестиционните решения;

да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

методите и формите за финансиране;

факторите, определящи разпределението на печалбата във фирмата;

моделите за определяне на оборотния капитал на дружеството.

2) могат:

да прилагат придобитите теоретични знания;

да вземат инвестиционни и финансови решения;

да анализират факторите, влияещи върху политиката за разпределяне на печалбата;

да мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Счетоводство

ПравоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основен учебник:

1. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: "Тракия - М", 2006 г.

2. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

Основно помагало:

3. Александрова, М. и колектив, "Финанси - теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка", Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Допълнителна литература:

4. Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

5. Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%