BUBB546D Теория на игрите и приложения в бизнеса

Анотация:

Курсът представя основните идеи и техники на Теорията на игрите, свързани с управлението на конфликти, анализ на стратегически ситуации, взаимодействие и вземане на решения. Фокусът му е върху конструкцията на архетипни модели на социални ситуации, които възникват в ежедневието, анализът им и извличането на препоръки, приложими на практика. Заедно с това курсът включва казуси и исторически примери, които служат за илюстрация на идеите и развиване на практическите умения. Тъй като курсът има практическа насоченост, той не изисква познаване на формалната страна на Теорията на игрите. Повечето занятия ще съчетават практическите аспекти на важни социални ситуации с теорията, която ги анализира

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са архетипните модели на социални ситуации в Теорията на игрите и тяхната връзка с бизнеса;

• какво означава „рационалност“, „фокусна точка“, „равновесие“ в конфликтите;

• какво представляват преговорите, пазаренето и комуникацията в конфликтите;

• каква е ролята на сигналите, информацията, заплахите, ангажиментите и достоверността;

• как се формират печеливши коалиции;

• каква е ролята на етиката и репутацията в бизнеса.

2) могат:

• да прилагат методите на Теорията на игрите в бизнес ситуации;

• да анализират бизнес ситуации и да изработват ефективни и ефикасни стратегии за максимизиране на ползите за фирмата;

• да преговарят (да се пазарят), да комуникират и убеждават ефективно и ефикасно;

• да анализират стратегиите на своите опоненти и да ги убеждават за постигането на сътрудничество и колективно изгодни резултати.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: