BAMB522D Продуктова и дистрибуционна политика I част

Анотация:

Целта на курса “Продуктова и дистрибуционна политика” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на осъществяване на продуктовата и дистрибуционната политика.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

* проблемите на продуктовата и дистрибуционната политика;

*същността и организацията на продуктовите и дистрибуционните процеси;

*ролята на дистрибуционната дейност в цялостните икономически процеси в страната в ЕС.

2) могат:

*да организират основните процеси от гледна точка на продуктовата и дистрибуционната политика на компанията;

*да различават основните функции на продуктовата и дистрибуционната дейност;

*да разграничават спецификата на съвременните предизвикателства на продуктовата и дистрибуционната политика.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Продуктът като маркетингов инструмент Видове продукти и специфични задачи на маркетинга Конкурентоспособност на продукта Маркетингови стратегии и политики за продукта Търговска марка Разфасофка, опаковка и маркировка Разработване на нови продукти Жизнен цикъл на продукта и управление на продуктите в различните етапи на ЖЦП Продуктово позициониране Обобщение по продуктова политика

Литература по темите:

Основна литература:

1. Балева, В., Продуктова политика, УИ „Стопанство“, УНСС,2007

2. Димова, Н., Дистрибуционна политика,НБУ, 2011

3. Катранджиев, Хр.,Основи на дистрибуционната политика, УИ „Стопанство”, С., 2002

Допълнителна литература:

1.Авторски колектив, Маркетинг,УИ ”Стопанство”,С.,2002.

2.Авторски колектив, Дистрибуционна политика, I и II том, Тракия – М., С., 2002.

3.Благоев,В.,Маркетинг,С.,1998.