BAMB519D Пазарна организация

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърска програма „Маркетинг“ на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите в детайли с функционирането на пазара/отрасъла, поведението на фирмите и оценка на ефективността им. Курсът е структуриран така, че поетапно се засягат следните въпроси: 1) Структура на пазара/отрасъла; 2) Стратегическо поведение на фирмата предвид пазарната среда, в която оперира; 3) Ефекти от фирменото поведение и оценка ефективността на отрасъла. Анализира се възможността поведението на фирмите или държавната намеса и политика на несъвършените пазари да променят отрасловата структура.

Целите на курса са следните:

• Да представи съвременното развитие на теорията;

• Да представи дефектите на пазара и динамиката на несъвършената конкуренция;

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и "правилата на играта";

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването в голямата фирма;

• Да представи механизмите на обществените корективи на неефективната пазарна структура.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Класическите и съвременните концепции за индустриалната организация

• Микроикономическите измерения и макроикономическите последствия от несъвършената конкуренция

• Подходите и инструментите за анализ на ефективността на пазарите

2) могат:

• да извършват анализ и оценка на конкурентността на пазара и да аргументират собствените си оценки и разбирания за фирменото поведение и стратегия на даден пазар.

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция относно ефективността на пазарите и ролята на държавата в икономиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по микроикономика.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в индустриалната организация. Необходимост, функции и задачи на теорията на индустриалната организация. Производствена ефективност и Х-неефективност. Технологичен прогрес. Базов модел „структура-поведение-резултативност“. Държавна намеса в икономиката.
  2. Микроикономическа основа на индустриалната организация. Пазарна структура и равнище на конкурентност. Видове пазарни структури. Определяне на конкуренцията на даден пазар. Концепция за работеща конкуренция.
  3. Теории за фирмата и фирменото поведение. Модели на фирменото поведение. Граници и структура на фирмата. Граници на фирмата – маржинално правило. Модел „принципал-агент“. Структура на фирмата. Организация на фирмената дейност и приемане на решения.
  4. Концентрация в отрасъла и пазарна мощ. Причини за концентрация в отрасъла. Измерване на концентрация в отрасъла. Пазарната власт на купувача. Роля и концентрация на купувачите. Източници и измерители на пазарната сила. Икономия от мащаба на производството. Вътрешни икономии от мащаба на производството – технологични и парични икономии от мащаба. Икономии от обучението и сферата на производството. Сливания и поглъщания като стратегия за получаване на пазарно влияние. Мотиви за сливания и поглъщания. Видове сливания.
  5. Олигополни пазарни структури и стратегии за действие в условия на пазарен олигопол. Особености на олигополните пазарни структури. Модели на олигополни структури при несъгласувани и съгласувани действия. Фирмено поведение при олигопол и теория на игрите.
  6. Ценообразуване на несъвършените пазари. Ценова политика. Практики при ценообразуването на несъвършени пазари. Ценообразуване при: продукти с взаимосвързано търсене; въвеждане на нови продукти; взаимосвързани продукти. Трансферни цени при съвършена и несъвършена конкуренция. Методи за ценообразуване. Хищническо ценообразуване и дъмпинг.
  7. Диференциация на продукта и реклама. Определение, показатели и условия за диференциация. Хоризонтална и вертикална диференциация на продукта. Реклама и рекламни цели. Рекламна интензивност.
  8. Иновационна политика – източници и причини. Защита на интелектуалната собственост. Микро- и макроефекти от иновациите. Инвестиции в научно-развойна дейност. Роля на държавата за насърчаването на иновации.
  9. Държавна намеса на несъвършените пазари. Антитръстова политика и държавна регулация – необходимост и оценка.

Литература по темите:

• Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

• Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

• Ракарова С. Микроикономикс І и ІІ част С.:Университетско издателство”Стопанство”, 1996 и 1998.

• Waldman, D.E., & Jensen, E.J. (2019). Industrial Organization: Theory and Practice (5th ed.). Routledge.

• Lipczynski, J., J. Wilson and J. Goddard. 2005. Industrial organization. Competition, strategy, policy. Second Ed., FT Prentice Hall.

• Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. 1997. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill.

• Williamson, Oliver E. 1996. Industrial organization.

• Church J. and R.Ware. 2000. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill.

• Greer D.F.1992. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition, Macmillan, 1992

• Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications.

Средства за оценяване:

• 50% онлайн тест

• 50% писмен казус

Получаването на слаба оценка по някой от компонентите (тест или писмена работа) прави невъзможно формирането на обща крайна оценка. За да получат положителна крайна оценка по предмета, студентите трябва да имат най-малко „среден 3“ и на двата компонента на оценяване.

При получаване на слаба оценка на някоя от посочените форми на оценяване, студентът трябва да се яви отново на тази форма и да получи най-малко „среден 3“, за да му се формира крайна оценка. Положителната оценка от другия компонент се запазва.