BAEB534D Потребителско поведение

Анотация:

Дисциплината "Потребителско поведение" има интердисциплинарен характер и включва комплекс от знания по маркетинг, психология, социология, икономика, мениджмънт.

Целта е: Да се разкрие ролята на занията за потребителско поведение в маркетинга

Да се опише и разбере механизма на вземане на решения от крайните потребители

Да се анализират определящите фактори за поведението на потребителите

В курса "Потребителско поведение" са представени основните теоритични проблеми на потребителското поведение, като интердисциплинарна дисциплинарна наука, която е необходима на обучаващите се в областта на маркетигвото управление на различни равнища. Да се изградят умения за търсене и избор на информация за потребителското поведение при проучване на пазара и маркетинговото управление на олганизацията

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р
 Силвия Зарева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

механизмът на вземане на поребителско решение за покупка, видове решения за покупка, същност и специфика на процесите при различни условия на средата

основни групи и видове фактори и тяхното влияние върху поведението на потребителите при покупка

специфика на проявление на отделните фактори и подходи за определяне и оценка на влиянието им върху поведението на крайните потребители

основни насоки на политиката за защита на потребителите в страните от ЕС, правните форми на тяхната защита в България

2) Могат:

да правят самостоятелни анализи на поведението на крайният потребител в конкретна потребителска ситуация

да прилагат своите знания за изграждане на потребителски профил на целева група

да използват познанията си за потребителско поведение на целевия пазар при условия, които предполагат избор на алтернатива на управленски маркетингови и бизнес решения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Маркетинг

Мениджмънт

ИкономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Котлър,Ф. "Управление на маркетинга, С. 1996

Питърс Т., Към съвършенство на фирменото управление", С. 1998

Утерман Р., Фактори на обновление. Как да съхраним конкурентоспособността на добрите компании?, с. 1998

Дойл П., Маркетинг, мениджмънт и стратегии, С. 2007 г.

Шкардун В., Маркетингови основи на стратегическото планиране - теория, методология, практика, С. 2007 г.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%