ARCM219 Жилищни сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

Целите на курса са няколко:

Да се представят в методологична последователност основните познания в областта на жилищната проблематика.

Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно колективно обитаване и да се анализират тенденциите за развитието им.

Да се изяснят аспектите на морфологията при жилищно застрояване за постоянно колективно обитаване .

Да се анализира урбанистичният контекст при жилищните сгради за постоянно колективно обитаване .

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда . Структурен анализ и структурни единици в жилищната среда. Типология на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване. Аспекти на морфологията при жилищното застрояване. Урбанистичен контекст при жилищните сгради за постоянно колективно обитаване - приложение на типо-морфологични анализи.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират методически правилно изследването в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване.


Предварителни изисквания:
• История на архитектурата и устройственото планиране

• Основи на устройственото планиране

• Архитектура на жилищните сгради и комплекси за постоянно

индивидуално обитаване.

• Архитектурна технология - Сградостроителство,

Архитектурни конструкции и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 ТЕМА K01 . ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ЖИЛИЩЕТО И ЖИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ. РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩЕТО И ЖИЛИЩНАТА СРЕДА В ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ 2 ТЕМА K02 . ЖИЛИЩНА СРЕДА И ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ. СПЕЦИФИКА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ГРАДСКАТА ЖИЛИЩНА СРЕДА. СТРУКТУРНИ АНАЛИЗИ НА ГРАДСКАТА ЖИЛИЩНА СРЕДА 3 ТЕМА К03 . СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИ СХЕМИ ПРИ ЖИЛИЩАТА И ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ (ФОРМИ) ЗА ПОСТОЯННО ИНДИВИДУАЛНО ОБИТАВАНЕ 4 ТЕМА К04 . СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИ СХЕМИ ПРИ ЖИЛИЩАТА И ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ (ФОРМИ) ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ 5 ТЕМА K05 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ 05.01. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И РАЗВИТИЕ НА АПАРТАМЕНТНИЯ ТИП 05.02. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И РАЗВИТИЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ 6 ТЕМА K05 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ 05.03. ОСНОВНИ ПЛАНОВИ СХЕМИ - КОРИДОРНА, ВЕСТИБЮЛНА, ХОЛНА И СМЕСЕНА 05.04. ПРИЛОЖНИ АНАЛИЗИ - ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 7 ТЕМА K06. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ - СЕКЦИОННИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 06.01. ТИПОЛОГИЯ НА ЖИЛИЩНИТЕ СЕКЦИИ - СРЕДНИ, КРАЙНИ, ЪГЛОВИ. 06.02. ГРУПИРАНЕ НА СЕКЦИИТЕ - КАТО СЪСТАВНИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ - В СГРАДИ И СГРАДНИ ФОРМАЦИИ. 8 ТЕМА K06 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ - СЕКЦИОННИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 06.03. РАЗВИТИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ. ОПИТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИЛАГАНЕ НА ТИПИЗИРАНИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 06.04. ПРИЛОЖНИ АНАЛИЗИ - ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 9 ТЕМА K07 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ 07.01. ГАЛЕРИЙНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 10 ТЕМА K07 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ 07.02. КОРИДОРНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 11 ТЕМА K08 . ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ ПУНКТОВИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 12 ТЕМА K09. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ ТЕРАСОВИДНИ И СТЪПАЛОВИДНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 13 ТЕМА K10. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ В УРБАНИЗИРАН КОНТЕКСТ 14 ТЕМА K11. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ ЕДРОМАЩАБНИ ЖИЛИЩНИ ФОРМАЦИИ И С ИНТЕГРИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ 15 ТЕМА K12. МОРФОЛОГИЯ НА ГРАДСКОТО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 100 %