ENGB893 Превод от български на английски език

Анотация:

Курсът има за цел да развие практическите умения на студентите за писмен превод от български на на английски език чрез осъществяването на комплекс от задачи:

• да развива уменията за задълбочено четене и адекватно интерпретиране на оригинален и преводен текст откъм съдържание и стилистични особености

• да изработва умения за ситуиране на текста както в културния контекст, така и в езиковия и стиловия регистър

• да развива умения за избор на подходящи преводачески стратегии

• да развива умения за работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници и интернет източници), както и умения за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст

• да развива умения за водене на преводачески бележки

• да развива умения за изготвяне на окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение

• да развие умения за критичен поглед върху преводните текстове и умения за езиково, стилистично и съдържателно редактиране на различни видове текст

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да:

•анализират и интерпретират адекватно различни жанрове оригинален и преводен текст – публицистен, научно-популярен, научно-технически и т.н.

• идентифицират и решават разнообрази проблеми при превод (от езиково-структурна и социокултурна гледна точка)

• намират и използват уместно различна справочна литература;

• създават и редактират адекватен преводен текст на английски език, съобразен с всички критерии за вид, стил, предназначение и пр.

• да съпоставят и коментират различни преводни текстове от български на английски език;

• оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно знания и умения както в областта на английския език (равнище С1.2 по Общоевропейската езикова рамка), така и в областта на родния си език; да познават културния контекст, да имат разнообразни интереси, много добра езикова и компютърна грамотност и богата обща култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста: проблематика, стилистика, взаимна връзка преводач-читател. Текст и контекст.
  2. Определяне на т.нар. проблемни страни в текста от езиков и културологичен характер.
  3. Техники и стратегии в писмения превод от български на английски език. Синтактични и стилистични особеност на българския и английския език - сходства и разлики.
  4. Редактиране на преводния текст, стандарти за грамотност и културологични норми.
  5. Съпоставителен коментар на различни преводи от български на английски език. Критерии при оценяване.

Литература по темите:

1. Bell, R. Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Hatim, B. Discourse and the Translators. Longman 1989.

3. Mossop, B. Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St Jerome Publishing, 2007

4. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

5. Campbell, Stuart. Translation into the Second Language. Pearson Education, 1998.

6. Лилова, А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

7. Данчев, A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

8. Данчев, А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982