ENGB833 Проект "Филмов превод"

Анотация:

Чрез извънаудиторни контактни часове (тюториали) и самостоятелна работа на студентите, курсът си поставя за цел да усъвършенства придобитите знания и умения в курс ENGB 854 Филмов превод. В рамките на курса всеки студент ще разработи самостоятелно в портфолио два превода на аудиовизуален текст съобразно стандартите и изискванията за субтитриране и дублаж.

Курсът си поставя следните цели и задачи:

• да усъвършенства практическите умения на студентите при превод на аудиовизуални текстове;

• да задълбочи представата на студентите за специфичните изисквания и ограничения върху преводача, наложени от аудиовизуалната среда;

• да развие чувствителността на студентите към културно-специфичните елементи в аудиовизуалните текстове.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия от съвременната теория на превода и филмовия превод в частност;

• специфичните изисквания към филмовия преводач, наложени от полисемиотичността на аудиовизуалния текст.

2) могат:

• информирано и рационално да преценяват решението за субтитриране или дублиране на определен филм;

• да анализират аудиовизуални текстове и съставящите ги "кодове и знаци", от които лингвистичният е част;

• да анализират специфичния език на филмовия диалог;

• да пресъздават значенията на оригиналния текст на целевия език с възможно най-пестеливи средства чрез адекватно компресиране на информацията, подчинено на изискванията на субтитрирането и дублажа;

• да анализират реалиите и културно-специфичните знаци в аудиовизуалния текст и да предлагат варианти за превеждането им на целевия език;

• да получат начални впечатления от процеса на озвучаване/субтитриране на един филм;

• да са конкурентно-способни за професионална реализация като преводачи/редактори в студио за субтитри/дублаж.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да:

• са записали лекционния курс ENGB854 Филмов превод

• владеят английски език на ниво С1.2

• имат стабилни познания и контрол върху родния си език

• са придобили основни теоретически и практически знания и умения в областта на превода

• имат добри технически знания и умения за работа в съвременната аудиовизуална, компютъризирана средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Bell, R. Translation and Translating. Longman. 1991.

2. Bogucki, L. The Constraint of Relevance in Subtitling. http://www.jostrans.org/issue01/art_bogucki_en.pdf

3. Carroll, M. 2004. Focus on Standards - Subtitling: Changing Standards for New Media. The Globalisation Insider XIII, 3.3. http://www.lisa.org/archive/newsletters/2004/3.3/carroll.html

4. Delabstita, D. 1997. Traductio. Essays on Punning and Translation. St. Jerome Publishing.

5. Hatim, Basil. 2001. Teaching and Researching Translation. Longman.

6. Gambier, Y. (ed.) 2003. Screen Translation. Special Issue of The Translator. St. Jerome Publishing.

7. Ivarsson, J. & M. Carrol. Subtitling. Simrishamn. 1998.

8. Karamitroglou, F. A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe. http://accurapid.com/journal/04stndrd.htm

9. Karamitroglou, Fotios, Audiovisual Translation at http://www.translatorsbase.com/articles/34.aspx

10. Routeledge Encyclopaedia of Translation Studies.London and New York: Routeledge. 1997.

11. Szarkovska, A. The Power of Film Translation at http://accurapid.com/journal

Regularly updated articles in the periodicals:

http://accurapid.com/journal

www.translationdirectory.com/articles.htm

Средства за оценяване:

ПОРТФОЛИО 100%