ENGB854 Филмов превод

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в аудиовизуалната среда на филмовия текст и превода му на друг език, в съответствие с увеличаващото се търсене на квалифицирани филмови преводачи в медийната индустрия и голямата отговорност, която стои пред тях по отношение на разпространяваните лингвистични и социокултурни модели, както и за опазването на чистотата и красотата на родния език.

Основни цели:

• да запознае студентите със съвременната теория и практика на аудиовизуалния превод: субтитриране и дублаж;

• да създаде ясна представа у студентите за специфичните ограничения върху преводача, наложени от аудиовизуалната среда;

• да развие чувствителността на студентите към културно-специфичните елементи в аудиовизуалните текстове;

• да въведе студентите в основните практически/технически изисквания към професионалния филмов преводач

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия от съвременната теория на превода и филмовия превод в частност;

• специфичните изисквания към филмовия преводач, наложени от полисемиотичността на аудиовизуалния текст.

2) могат:

• информирано и рационално да преценяват решението за субтитриране или дублиране на определен филм;

• да анализират аудиовизуални текстове и съставящите ги "кодове и знаци", от които лингвистичният е част;

• да анализират специфичния език на филмовия диалог;

• да пресъздават значенията на оригиналния текст на целевия език с възможно най-пестеливи средства чрез адекватно компресиране на информацията, подчинено на изискванията на субтитрирането и дублажа;

• да анализират реалиите и културно-специфичните знаци в аудиовизуалния текст и да предлагат варианти за превеждането им на целевия език;

• да получат начални впечатления от процеса на озвучаване/субтитриране на един филм;

• да са конкурентно-способни за професионална реализация като преводачи/редактори в студио за субтитри/дублаж.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да:

• владеят английски език на ниво С1.2

• имат стабилни познания и контрол върху родния си език

• са придобили основни теоретически и практически знания и умения в областта на превода

• имат добри технически знания и умения за работа в съвременната аудиовизуална, компютъризирана средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ell, R. Translation and Translating. Longman. 1991.

Bogucki, L. The Constraint of Relevance in Subtitling. http://www.jostrans.org/issue01/art_bogucki_en.pdf

Carroll, M. 2004. Focus on Standards - Subtitling: Changing Standards for New Media. The Globalisation Insider XIII, 3.3. http://www.lisa.org/archive/newsletters/2004/3.3/carroll.html

Delabstita, D. 1997. Traductio. Essays on Punning and Translation. St. Jerome Publishing.

Hatim, Basil. 2001. Teaching and Researching Translation. Longman.

Gambier, Y. (ed.) 2003. Screen Translation. Special Issue of The Translator. St. Jerome Publishing.

Ivarsson, J. & M. Carrol. Subtitling. Simrishamn. 1998.

Karamitroglou, F. A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe. http://accurapid.com/journal/04stndrd.htm

Karamitroglou, Fotios, Audiovisual Translation at http://www.translatorsbase.com/articles/34.aspx

Routeledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routeledge. 1997.

Szarkovska, A. The Power of Film Translation at http://accurapid.com/journal

Regularly updated articles in the periodicals:

http://accurapid.com/journal

www.translationdirectory.com/articles.htm

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: 70%

- УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ (ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ) 20%

- ТЕСТОВЕ 30%

- ПОРТФОЛИО 50 %

ПИСМЕН СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ: 30%