ENGB751 Симултанен превод

Анотация:

Курсът представлява увод в симултанния превод. Той има за цел да запознае студентите с особеностите на симултанния превод в съпоставка с консекутивния и да им помогне да овладеят основните техники на симултанния превод от английски език.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на симултанния превод и изискванията към симултанния преводач

2) могат:

• Да извършват симултанен превод от английски на несложни изказвания в спокойно темпо до 5 мин.


Предварителни изисквания:
Успешно завършване на курсовете Техники в устния превод.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

AIIC Page http://www.aiic.net/en/prof/default.htm

Jones, R. (1998) Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing.

Robin Setton, Andrew Dawrant. Conference Interpreting. A Complete Course. John Benjamins, 2016.

Simultaneous Interpreting. http://interpreters.free.fr/simultaneous.htm

Средства за оценяване:

Формиране на оценката – чрез текуща оценка от активността на студента по време на протичането на курса и/или изпитния резултат по време на сесията.

Аспекти при формирането на оценката:

- участие в практическите упражнения по превод – 50%

- практическа разработка – 10%

- резултат от тест, проведен по време на семестъра: - 20%

- семестриален изпит – 20%

Изпитът се състои от следните елементи:

- Симултанен превод на обществено-политически текст (средна трудност) от английски на български - до 2,5 стандартни стр.

- Симултанен превод на обществено-политически текст от български на английски (средна трудност) до 2 стандартни стр.