BCLB770 Семинар: "Методи за проверка на знанията и уменията"

Анотация:

Курсът включва теоретични и практически аспекти и цели да:

даде възможност на студентите да се запознаят с основните принципи на проверката и оценяването в чуждоезиковото обучение;

способства за по-добро разбиране на ролята на проверката и оценявнето по чужд език;

даде примери от практиката за оценяването на знанията и уменията по чужд език;

подготви студентите за самостоятелно анализиране на изпитни материали по чужд език.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи на проверката и оценяването, за да ги прилагат в практическата си работа в класната стая;

същността, предимствата и недостатъците на различни методи/ техники за проверка и оценка на речевите умения за разбиране при четене и слушане, за говорене и писане.

2) могат:

да анализират тестови задачи и/или тестове и изпити по чужд език, отговарящи на теоретичните принципи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по методика на обучението по чужд език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод. Преподаване и изпитване/ проверка, обратен ефект (backwash); Видове проверка и оценка/ тестове/ изпити
 2. Валидност, Надеждност
 3. Конструиране на теста/ изпита: спецификация/ рамка, етапи
 4. Конструиране на теста/ изпита: изпитни техники/ методи/ формати (типове тестови задачи)
 5. Проверяване на рецептивните речеви умения: слушане; Проверяване на рецептивните речеви умения: четене; Проверяване на продуктивните речеви умения: говорене; Проверяване на продуктивните речеви умения: писане
 6. Проверяване на граматични и лексикални знания и умения; Оценяване на теста
 7. Увод. Преподаване и изпитване/ проверка, обратен ефект (backwash); Видове проверка и оценка/ тестове/ изпити
 8. Валидност, Надеждност
 9. Конструиране на теста/ изпита: спецификация/ рамка, етапи
 10. Конструиране на теста/ изпита: изпитни техники/ методи/ формати (типове тестови задачи)
 11. Проверяване на рецептивните речеви умения: слушане; Проверяване на рецептивните речеви умения: четене; Проверяване на продуктивните речеви умения: говорене; Проверяване на продуктивните речеви умения: писане
 12. Проверяване на граматични и лексикални знания и умения; Оценяване на теста

Литература по темите:

Андреев, М. (1995). Оценяването в училище. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Бижков, Г. (1996). Методика на дидактическите тестове. София.

Обща европейска езикова рамка: учене, преподаване, оценяване. (2006). Варна: Релакса.

Стоянова, Ф. (1996). Тестология за учители. София: Атика.

Хийтън, J.B. (1990). Classroom Testing. Harlow: Longman.

Хюз: Hughes, A. (1989). Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Хюз: Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

и др.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

Писмена задача

Кратък (онлайн) тест

Практическа задача - анализ на текущ тест (=за напредък)