GERB910 Проект "Педагогическа практика"

Анотация:

Педагогическата практика трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясна специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за текущата стажантската практика по специалността.

Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и постепенен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на аудиторна, извънаудиторна и самостоятелна учебна работа:

- 24 ч. аудиторна работа – в това число 10 учебни часа наблюдение на уроци* в базовото училище;

- 96 ч. извънаудиторна работа – подготовка на наблюденията, обсъждане и анализ на наблюдаваните уроци с преподавател специалист по методика на ЧЕО от НБУ и с учител наставник от базовото училище; запознаване с условията на работа в училището, обсъждане на учебната програма по немски език за съответния клас; обсъждане на годишното тематично разпределение;

- 240 ч. - самостоятелна работа на студента, включително работа по документацията във връзка с наблюдението (изготвяне на план-графици, теоретична и практическа подготовка за структурирано наблюдение, попълване на формуляри за наблюдение, оформяне на документация и др.).

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
преп. Росица Василева-Сърчелиева  
преп. Камелия Джурелова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната, основната и средната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

• да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Състав и възраст на обучаемия клас, актуални учебници и помагала
  2. Времето като фактор в преподаването, разпределение при целеполагане. Разпределение на учебния материал
  3. Подготовка на урочна единица 1 - задачи, цели, вид работа с класа
  4. Подготовка на урочна единица 2 - задачи, цели, вид работа с класа
  5. Подготовка на урочна единица 3 - задачи, цели, вид работа с класа
  6. Подготовка на урочна единица 4 - задачи, цели, вид работа с класа

Литература по темите:

1. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

3. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

4. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

Средства за оценяване:

Камелия Джурелова е щатен преподавател в НБУ от 2003 г.

Преподава практически немски език. Води курсове по превод за специалисти, ръководи и педагогическата практика на студенти от специалност Учител по чужд език.

Автор на над 500 видеа по немски език за сайта Уча.се .

Преводи

„Bulgarien – Wiege der europäischen Zivilisation“, Plamen Pawlow, 2013

„Klöster in Bulgarien“, Vjara Kandschewa, Antonij Handschijski, 2009

„Bulgarien – die Ikonen und ihre wundertätige Kraft“, Teophana Matakiewa-Lilkowa, 2012

„Buntes Bulgarien”, Vjara Kandschewa, Antonij Handschijski , 2012

„Bulgarien – Land und Leute”, Plamen Pawlow, 2013

“Das Rila-Kloster”,