PHIB450 Основни социологически понятия

Анотация:

Курсът си поставя за цел на основата на емблематични статии на класици в областта на социологията да представи на студентите контекста на възникване и последващата рецепция на ключови социологически понятия.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- Боравят с основни социологически понятия, познавайки специфичните контексти на употребата им

- Познават разнородни стилистики на социологически анализ

2) могат:

- Да реконструират смисъла, влаган в авторовите тези в научни текстове;

- Да тълкуват самостоятелно ключови пасажи в тях.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Социално изключване и бедност
 2. Социални стереотипи и стигматизация
 3. Религия и публичност
 4. Социологически аспекти на грижата
 5. Социологически измерения на конфликта
 6. Глобализацията: общностни и индивидуални траектории в късната модерност
 7. Социално конструиране на пола
 8. Екологията: дискурси и мобилизации
 9. Самоубийството и ефектите на аномията
 10. Демокрацията: граждански организации и мобилизации
 11. Текущ контрол

Литература по темите:

Бурдийо, П., Л. Вакан. 1993. Въведение в рефлексивната антропология, София: „Критика и хуманизъм”.

Бурдийо, П. 1993. Казани неща. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Вебер, Макс. 2001. „Основни социологически понятия”. В: Генезис на западния рационализъм. София: „Критика и хуманизъм”.

Гофман, Ървинг. 1999. „Въведение” и „Изпълнение на роли”. В: Изобретяването на Аз-а във всекидневието. София: „Петър Берон”.

Дюркем, Е. 1994. „Какво е това социален факт”. В: Избрано, София: „Критика и хуманизъм”.

Зимел, Георг. 1998. „Големият град и духовният живот”. В: Социологически проблеми, 1-2.

Шютц, Алфред. 1999. „Чужденецът”, в: Чужденецът. Избрани студии. София: „Лик”.

Допълнителна

Фотев, Г. (1993/2002). История на социологията. Том 1, 2. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, ИК „Труд”.