VIPB058 Пластични форми - II аст

Анотация:

Разкрива проблема за сложната взаимовръзка между пространство и пластика. Запознава студентите с материалите, използвани в скулптурата, техните пластични възможности и работата с тях.Пластиката като съвременен изказ .

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да придобият умения за владеене изразните средства на скулптурата.Осмисляне на процеса и взаимовръзката композиция -конструкция.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават основни знания и умения по скулптура.Студентите следва да имат записан курс "Пластика форми-$$"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Пространството като елемент в формообразуването.
 2. Пространството като елемент в формообразуването - рапирни точки на формата в пространството.
 3. Пространството като елемент в формообразуването - Взаимовръзката на напрежение между формата и пространството.
 4. Композиция в скулптурата.
 5. Композиция в скулптурата - Основни структурни схеми при изграждане на композицията.
 6. Композиция в скулптурата - Статика и динамика в композицията.
 7. Конструкция.
 8. Конструкция - Основни изисквания в структурирането на композицията.
 9. Конструкция - Влиянието на материала в конструирането на композицията.
 10. Ацентрална конструкция.
 11. Ацентрална конструкция - Статиката и динамиката през погледа на ацентралната композиция.
 12. Ацентрална конструкция - Симетрия и асиметрия в конструирането на композицията.
 13. Ролята на създаване на проект в творческия процес.
 14. Ролята на създаване на проект в творческия процес - Творческият процес - етапи на развитие на произведението.
 15. Ролята на създаване на проект в творческия процес - Творческият процес - предизвикателство за себепознание на автора.

Литература по темите:

1. История на изкуството;-избор на автор

2. М.Шимон "Как разбирам скулптурата" изд.Български художник 1978г

3. Н.Полякова " Скулптурно пространство"-1982г

4.Д.Арнаудов-"Художникът и творбата"изд.Български художник1981г

5. Д.Валие-"Изкуството поглед отвътре"изд.Агата-2001г

Средства за оценяване:

1.Конферанс.

2.Практическа разработка