GENB036 Древните цивилизации

Анотация:

• Въвеждащо изложение на историята на Древен Египет и Древна Месопотамия, първите писмени цивилизации възникнали в човешката история. Курсът разглежда културологични особености, хронологията с основни периоди на най – древната египетска и месопотамска история и особеностите на историческия процес – причини, следствия, главни събития, разгледани през призмата на древните култури – религии, светоусещане, бит и контакти с другите цивилизации на древността.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните периоди,събития и действащи лица в древната история

• Отличителните особености на древноегипетската и месопотамска култура

2) могат:

• Да отличават характерните особености на историята на древните цивилизации и общества

• Да боравят с основни понятия и факти на древната духовна култура, както и да познават наученото в контекст


Предварителни изисквания:
Основни познания в областта на Древната история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Географски особености на Древния Изток
 2. Раждането на първите цивилизации и неолитната революция
 3. Хронология и периодизация на Древен Изток
 4. Градът в Източното Средиземноморие
 5. Египетска и Месопотамска писменост
 6. Царската власт в Древния Изток
 7. Храм и жречество в Древен Египет
 8. Храм и жречество в Древна Месопотамия
 9. Основни понятия на древноегипетската религия
 10. Религията в Древна Месопотамия
 11. Търговски контакти между Египет и Двуречието
 12. Светоусещането на човека в древните цивилации
 13. Законодателство в Древна Месопотамия
 14. Военното дело в Древността
 15. Културни контакти в Източното Средиземноморие
 16. Писмената традиция и свещения текст в Древния Изток
 17. Основни имена от политическата история. Великите водачи на Древността
 18. Представата за изкуството в Древността
 19. Древният изток и Античността
 20. Раждането на първите империи

Литература по темите:

Бикерман. Хронология древнего мира. М. 1975

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1998

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1996

История древнего Востока (Под ред. В.И. Кузищина). М., 1979, 1988, 1998, 2002.

История древнего мира. Ч. I. М., 1983.

Источниковедение истории древнего Востока (Под ред. В.И. Кузищина). М., 1984.

История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. II: Передняя Азия. Египет. М., 1988. С. 290–580.

Древний Восток. СПб, 1994.

История Востока. Т. 1. Восток в древности. М., 1997.

Авдиев В.И. История Древнего Востока. М., 1948, 1953, 1970.

Варга Д. Древний Восток, Будапешт, 1985. С. 49–96.

Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.

Воробьёв-Десятовский В., Итс Р., Липин Л., Петровский Н. Очерки истории древнего Востока, (Под ред. В.В. Струве). Л., 1956.

Гоммель Ф. История древнего Востока. СПб, 1905.

Корелин М. История древнего Востока. М., 1901.

Масперо Г. Древняя история народов Востока. 5-е изд., М., 1911.

Струве В.В. История древнего Востока. Л., 1940. М., 1941.

Снегирёв И.Л. Древний Восток. Атлас по древней истории Египта, Передней Азии, Индии и Китая. Л., 1938.

Тураев Б.А. История древнего Востока. Курс лекций, читанный в Санкт-Петербургском университете в 1910–1911 г. Часть 1–2, СПб, 1912.

Тураев Б.А. История древнего Востока. Курс лекций. Часть I. СПб, 1911–1912. Часть II. СПб, 1913–1914.

Тураев Б.А. История древнего Востока. Часть 1, 2. СПб, 1913.

Тураев Б.А. История древнего Востока (Под ред. В.В. Струве и И.Л. Снегирёва). Т. I–II. Л., 1935, 1936. Минск, 2004.

Х.А.Кинк. Египет до фараонов. М. 1964

Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

Т.Леков. Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет. С., 2004.

Т.Леков. Литанията на Ре. С., 2004.

Т.Леков. Религията на Древен Египет. С., 2007.

Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

Ю.Я. Перепелкин. .История Древнего Египта. Санкт-Петербург 2000

Б.Тураев. Египетская Литература. Ленинград 1920 (2 изд. Санкт-Петербург 2000)

М.А.Коростовцев. Религия Древнего Египта. М.1976

Култьтура Древнего Египта. Отв.ред. И.С.Коростовцев. М. 1976

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 1-2, М. 1982

W.Emery. Archaic Egypt. Harmonthsworh, 1961

A.J.Spencer. Early Egypt. The Rise of Civilisation in the Nile Valley. London 1993

E.Hornung. History of Ancient Egypt. London 1999

The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. by Ian Shaw. Oxford 2000

A.H.Gardiner. Egypt of the Pharaohs. Oxford 1961

J.Vandier, Ph.Daumas. L’Egypte. Paris 1962

J.Breasted. Ancient Records of Egypt. New York 1906-9

J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990

W. K. Simpson. The Literature of Ancient Egypt: an Anthology of Stories, Instructions and Poetry, 2nd ed. London 1973.

W. K. Simpson. The Literature of Ancient Egypt: an Anthology of Stories, Instructions Stelae, Autobiographies, and Poetry, Cairo 2003.

Nigel C. Strudwick. Texts from the Pyramid Age. Writings from the Ancient World.Atlanta, 2005.

Westendorf W. Der Gebrauch des Passivs in der Klassischen Literatur der aegypter