VIPB021 Плакат и рекламен дизайн - IІ част

Анотация:

Във Втората част на курса, студентите доразвиват своите придобити познания за видовете плакат и изследват направленията в графичния дизайн през последните няколко години. Задълбочено се проучват върховите постижения на отделни автори и се анализират графичните идентичности на знакови форуми и събития (пример – на Олимпийски игри). Демонстира се богат илюстративен материал, съпътстван от коментари и дискусии.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти усъвършенстват знанията си в исторически и съвременен аспект. Благодарение на практическите задачи и придобитите умения те могат успешно да се реализират на професионалното поприще в България и чужбина.
Предварителни изисквания:
Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Поставяне на първата задача за семестъра: плакатни експерименти с жестове с ръце в три теми: сила (решителност), молба (молитва) и жест по избор. Трите проекта са в различна стилистика: графичен, живописен, колажен и фотографски подход.
 2. Дискусия и обсъждане на идейни проекти с плакатни експерименти с жестове с ръце в три теми. Обсъждане на подходящи жестове, композиция, изобразителни подходи.
 3. Дискусия и обсъждане на разработени проекти с плакатни експерименти с жестове с ръце в три теми. Обсъждане на варианти в цвят и в различна техника.
 4. Обсъждане и оценяване на разработени проекти с плакатни експерименти с жестове с ръце в три теми. Обсъждане на варианти в цвят и в различна техника.
 5. Поставяне на задача за семестъра: проект в стила на любим художник или стил в изкуството. Задачата е продължение от поставената в есенен семестър задание "Есе върху любим художник или стил в изкуството".
 6. Обсъждане на идейни проекти в стила на любим художник или стил в изкуството. Дискусия върху изобразителбно-пластичния език на избрания художник или стил в изкуството. Разглеждане на примерни сюжети и композиционни решения
 7. Обсъждане на завършени проекти в стила на любим художник или течение в изкуството. Преминаване в следващия етап на задачата: дизайн на плакат за изложба на избрания художник или стил в изкуството. Дискусия върху типографското изграждане на плаката - избор на шрифт, калиграфска или типографска композиция.
 8. Финално обсъждане на изложбени плакати в стила на любим художник или течение в изкуството. Преминаване в следващия етап на задачата: дизайн на плакат за изложба на избрания художник или стил в изкуството. Дискусия върху типографското изграждане на плаката - избор на шрифт, калиграфска или типографска композиция.
 9. Поставяне на следваща задача за семестъра: "Дизайн на магнити за хладилник" с различни градове. Индивидуално поставяне на задачата с избор на два различни града за всеки студент - един български и един жуждестранен. Различни изобразителни подходи, съчетаващи архитектурни и / или природни мотиви, характерни топографски особености, дух и обичаи. Различни техники и изобразително-пластичен подход.
 10. Обсъждане задача за семестъра: "Дизайн на магнити за хладилник" с различни градове. Разглеждане на възможни изобразителни подходи, свързани с историята и културата на избраните градове.
 11. Финално обсъждане на задача за семестъра: "Дизайн на магнити за хладилник" с различни градове. Разглеждане на възможни шрифтове и типографски решения, свързани със спецификата на избраните градове.
 12. Поставяне на задача на тема на експериментален авторски плакат на тема "Любопитство". Отворена за интерпретации тема, целяща създаването на оригинален авторски прочит чрез използването на плакатен език.
 13. Обсъждане на идейни проекти на експериментален авторски плакат на тема "Любопитство".
 14. Финално обсъждане на задача на тема на експериментален авторски плакат на тема "Любопитство". Дискусия относно идея, композиция, цвят и шрифт.
 15. Конферанс на задачите от изминалия семестър. Индивидуално обсъждане на проектите и дискусия относно принципите и недостатъците им.

Литература по темите:

1. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

2. „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

3. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

4. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

5. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

6. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2013)

7. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

8. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

Конферанс