VIPB017 Рисуване по натура - ІІ част

Анотация:

VIPB017 „Рисуване по натура - ІІ част”

ЛЕКТОР: СТАНИМИР БОЖИЛОВ

• Курсът има за цел да продължи работата със студентите през 4-ти семестър в усвояването на основните принципи, техники и изразни средства, които се използват в рисунката. Той ги подготвя за решаването на основните композиционни, конструктивни, пластични и пространствени проблеми при рисуването на човешката фигура от натура.

• Придобиване на задълбочени познания в материята и способност за боравене с различни рисунъчни форми, техниките и материали за рисуване.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, анализ на художествени произведения и композиционни решения, касаещи голото човешко тяло

• Последователността от по-прости към по-сложни задачи, правилното им поставяне и повторението им до пълното овладяване на даден проблем са важно условие за успеха в етюда по рисуване.

• Създаване на практически умения на базата на анатомията, перспективата, история на изкуството

• Създаване на практически умения за изграждане и композиране на гола човешка фигура в пространството

• Развиване на творческо мислене на студента, чрез прилагане на различни техники и материали.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към процесите в изкуството днес.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят :

o Основните похвати в рисуването на голо тяло с различни графични материали.

o Основни принципи на изграждане и композиране на човешка фигура.

o Основни принципи в перспективата, композицията и светлината и представяне динамичната анатомия на формите на човешкото тяло в пространството.

2. Могат:

o Да владеят професионално техники и материали в рисунката.

o Да изграждат и композират човешка фигура с различни графични материали

o Да използват различни изразни средства за постигане на пространство – планове с използването на възможностите на молив, въглен, пастел – линия, щрих, петно и тяхното степенуване.

o Да създават изображения в различни рисунъчни техники; да владеят и подбират най-подходящите изразни средства за реализирането на задачи, свързани с рисуването.


Предварителни изисквания:
• БАЗОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ЗАСТЪПЕНИ В 1-ви КУРС НА БП „Визуални изкуства”: РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, КОМПОЗИЦИЯ, ЦВЕТОЗНАНИЕ, ПЛАСТИКА, ПЕРСПЕКТИВА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Композиране на фигура в пространството. Анатомични особености в академичния етюд.
  2. Същност и етапи при изграждане на академичния етюд – Пластично (светлосенъчно) разработване на седнала полуфигура.
  3. Конструктивно и пространствено решение на права гола човешка фигура. Скици, ескизи и бързи рисунки на раздвижена фигура.
  4. Рисуване на седнала гола фигура. Анфас, профил и гръб. Особености на композирането.
  5. Рисунка на седнала гола фигура в интериор. Съпоставка на фигура и фон. Локални стойности.
  6. Рисуване на облечена човешка фигура. Характеристика на материите, материалност.
  7. Перспективни съкращения при легнала фигура. Ракурси и въздушна перспектива.
  8. Артистична и творческа рисунка. Употреба на разнообразни материали и техники. Стилизиране, деформиране, диспропорциониране, интерпретиране и транспониране на натурата.

Литература по темите:

• АВРАМОВ, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• КЛАРК, Кенет. Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth - Drawing Dynamic Hands.– - 2001г.

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi Giovanni - Drawing Portraits Faces And Figures” -2002г.

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

• http://www.atelierbdtournefeuille.org/technique-bande-dessinee/le-visage-en-bande-dessin%C3%A9e-anatomie-et-expressions

• https://www.pinterest.com/pin/860680178775918424/?nic_v1=1aEA0lRi5J27uIMvIBW1Dp3KzH5tXBT18Mb3%2FL11HJMPL%2FbVmmp2QBIrCXzxgy1l1r

• https://www.pinterest.com/pin/765541636646668577/?nic_v1=1a8bUHu3o3LjAgA9NhlTFkQydSa0je8lR2k%2FjjbtxHnb9soHqi%2FbivpkBw18q5a7ie

• https://www.youtube.com/watch?v=zQ9Dd0lMTy0

Средства за оценяване: