VIPB015 Живопис и стенопис - ІІ част

Анотация:

ЛЕКТОР: СТАНИМИР БОЖИЛОВ

VIPB 015 „Живопис и стенопис” – ІI част

Задачата на курса, представляващ втора част на дисциплината „Живопис и стенопис” е да подготвя студентите за решаване на различните естетически, композиционни, колористични и технологични проблеми в областта на стенните изкуства. В процеса на обучение се предвижда овладяването от студентите на някои традиционни и съвременни теории и практики в стенописта.

В курса „Живопис и стенопис”– ІI част са застъпени проблемите и задачите, свързани с особеностите на стенната композиция, с нейните принципи, историческо развитие стилови и маниерни закономерности.

Пряката връзка с характера, спецификата и функцията на архитектурната среда налага различен подход и стенописни техники, прилагани при реализирането на проекти с подходящи материали, гарантиращи тяхната трайност.

Дисциплината има за цел да възпитава критерии, творческо мислене и умения за самостоятелна работа с витража, мозайката и някои „писани” техники за живопис и стенопис.

Курсът е открит за вътрешно (с други курсове от НБУ) и външно (с български и чуждестранни университети) интегриране в разработката на съвместни проекти.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: теорията, стиловете и принципите на живописната и стенописна композиция, мозайката, витража, орнамента, технологията на кавалетната и монументална живопис

2) умения по: проектиране на живописни и стенописни композиции и реализирането им в различни стенописни техники: „а секо” , „буон фреско”, „сграфито”, „витраж” и „мозайка”


Предварителни изисквания:
• БАЗОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ЗАСТЪПЕНИ В 1-ви КУРС НА БП „Визуални изкуства”: РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, КОМПОЗИЦИЯ, ЦВЕТОЗНАНИЕ, ПЛАСТИКА, ПЕРСПЕКТИВА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Художествена идея и основни изразни средства за реализирането й – линия, форма, обем, светлосянка, структура, текстура, растер и др. Изграждане на композиция по зададени тема и изразни средства. Сграфито.
  2. Ролята на цвета в композицията. Цветен фактор и цветови ефект. Символика на цвета. Цветови контрасти и хармонии. Колористично изграждане на малки проекти за стенопис в мащаб. Буон фреско.
  3. Характерни особености стенните изкуства. Зависимости между стенната живопис и архитектурата. Основни архитектурни понятия. Идеен проект, мащаб и работен картон. Заснемане на реална архитектурна среда и създаване на проект за "а секо". Мащаб 1:10
  4. Спецфика и особености на мозайката . Исторически преглед. Характерни особености, изразни средства и начини на работа. Мозаечни опуси.
  5. Витраж. Исторически преглед. Характерни особености, изразни средства и начини на работа.
  6. Класически и съвременни техники за "а секо" стенна живопис. (темперна, емулсионна акрилна, аерозолна, смесени и др.) Характеристики на материалите: основи, грундове, пигменти, пълнители, свързватели, медиуми, фиксативи и др.
  7. Реализиране на фрагмент от стенописен проект или автопортрет 50/70см в "а секо" акрилна или темперна техника.
  8. Семестриален конферанс: Обобщение на постигнатите знания и умения в рисунката, живописта и стенописните техники.

Литература по темите:

1. БОЖИЛОВ, Станимир. 120 години Българско изкуство- декоративно, приложно, монументално Т2: София, СБХ 2015 г. Статия "Църковно изкуство след 1944 г."

2. БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. - София : Септември,1988. -551 с. : с ил.

3. ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

4. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници.- София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

5. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

6. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в -София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

7. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. - Велико Търново : ВТУ, 1998.

8. ПРАШКОВ, Любен. Стенописите от ХІІІ в. в горния етаж на Боянската църква // Б ъ л г а р с к о средновековие: Българо-съветски сб. в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. - София, 1980.

9. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

10. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

11. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. - София : БАН, 1985. - 440 с. 7 с. : с ил.

12. СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. - София : Тангра, 2002. 182 с.

13. СТО години Национална художествена академия: Юбил. изд. – София: Нац; худож. акад., 1996. – 192 с.: с цв. ил.

14. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. на Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

15. ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

16. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Визуална митология на стенописта в България през втората половина на ХХ век : Монументалната живопис на Георги Божилов- Слона и др. – София: Авангард-Прима, 2009. – 344 с.+ албум репрод.

17. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света.- София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

18. ШАРЕНКОВ, А. Старинни трактати по технология и техника на живописта.

19. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

20. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.

21. https://www.youtube.com/watch?v=OgSAVMuGdVI

22. https://www.youtube.com/watch?v=ieVqmuYJdQw

23. https://www.pinterest.com/search/pins/?q=public%20art%20wall%20murals&rs=guide&term_meta[]=public%20art%20wall%7Cguide%7Cword%7C7&add_refine=public%20art%20wall%20murals%7Cguide%7Cword%7C0

24. http://www.aupasseurdelumiere.info/archives/2009/09/01/15414171.html

25. https://www.pinterest.com/pin/836754805751272036/?nic_v1=1amKgxEqs9EuboJ2tf8qSRWbgOzafZBKgjPabC1N7cjhD%2Bz2tABdPtz%2Fix%2BtbGilo%2B

26. https://www.youtube.com/watch?v=8c5MlBcWaVY

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Ангажирано участие в събития организирани от преподавателя на курса:

Семинари с дискусия

Извънаудиторни практики

Редовно присъствие в лекции

пърформанси, инсталации, включване в колективни проекти, изложби и др.

Покриването на условията са за оценка отличен!