GENB031 Композиция във визуалните изкуства

Анотация:

Курсът има за цел да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство. Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им. Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.

Подходът на курса е хронологичен с начало епохата на Ренесанса. Но по същество курсът третира понятието творческо мислене, същност на творческия процес, творческа реализация, мотивираното творчество, функционалност, космогония на понятието композиция, правилна композиция – доказване и дефиниране, анализ на понятието хармония, видове хармония, композиция от хармонии, инструменти на творческия процес и др.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Философия на композицията – основа на изобразителните изкуства

• Факторите, влияещи на творческото въображение

2) могат:

• Да вникват чрез внимателно наблюдение и анализ в структурата на художествения образ и нейните послания

• Да боравят с видове композиции


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса
 2. Психологически особености на зрителното възприятие. Културен контекст на визуалното творчество и зрителното възприятие.
 3. Основни елементи и принципи на художествения образ
 4. Линейна перспектива и композиция (Перуджино и Мърквичка)
 5. Златното сечение
 6. Впечатления от една изложба - дискусия и задание
 7. Композиции на Леонардо да Винчи
 8. Композиции на Рафаело
 9. Влиянието на Караваджо и изобразителните практики в Европа
 10. Фигуративната композицията през Барока
 11. Aспекти на природния свят: Композиции от пейзажи и натюрморти от времето на Ренесанса и Барока
 12. Рококо и Неокласицизъм: фриволната и моралната композиция
 13. Композиционен анализ на произведения в галерия "УниАрт"
 14. Композиционни подходи при роматиците: Гоя
 15. Наченки на модерността - импресионистите
 16. Постимпресионистите I – цветът и мазката като структуриращи елементи на композицията
 17. Постимпресионистите II - Композиция на пространството у Сезан
 18. Аналитичен кубизъм -- деконструкция/реконструкция на изразните форми и композицията
 19. Синтетичен кубизъм. Футуризъм. Супрематизъм. Неопластицизъм. Конструктивизъм.
 20. Абстрактно изкуство: идеи/ манифести/ процеси
 21. Манифести на абстрактното изкуство - практическо упражнение
 22. Comparative Study (сравнителен анализ)
 23. Методи за презентиране на сравнителния анализ / CS
 24. Анри Матис -- цветът - основа на композицията
 25. Експресионизъм и Постекспресионизъм
 26. Сюреализмът – в странното царството на „случайните“ образи
 27. Радикални промени в понятието за композиция: Абстрактен експресионизъм
 28. Заключение: Приученото око -- композицията функция на човешката психология и култура

Литература по темите:

“Архетиповете и колективното несъзнавано” –К. Юнг; “Сборник” том ІІ*efest,97 –департамент “Антропология” и “Симеотика”; “Когнитивна психология” – Трифон момчилов; “Атлас” – Мишел Сер; “Зен и изкуств