CELB143 Физиология на животните

Анотация:

Основна цел на курса е да запознае студентите с основните жизнени процеси при животните и с начина на функциониране на отделните им системи. Ще бъде дискутирана и взаимосвързаността при функционирането на отделните органи и системи при животинските организми.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

механизма на протичане на основните жизнени процеси при животните, функциите на отделните органи и системи.

2) могат:

Запознати са с основните методи при изучаването физиологията на животинските организми и могат да ги прилагат.

След успешно завършване студените могат имат необходимата подготовка по този курс, която да им позволи да продължат образованието си в предложените специализации в НБУ или в магистърски програми в други ВУЗ, свързани със здравеопазването, или като специалисти в различни лаборатории, фирми, предприятия и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения, получени в курсовете по Зоология на безгръбначните животни, Зоология на гръбначните животни, Клетъчна биология и Анатомия на човека.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Физиология на животните. Въведение.
 2. Физиологични процеси при едноклетъчните.
 3. Физиология на безгръбначните животни – мешести.
 4. Физиология на безгръбначните животни – прешленести червеи.
 5. Физиология на безгръбначните животни - мекотели.
 6. Физиология на безгръбначните животни - членестоноги.
 7. Физиология на храносмилателна система при гръбначните животни.
 8. Физиология на дихателната система при гръбначните животни.
 9. Физиология на кръвоносната система при гръбначните животни.
 10. Физиология на отделителната система при гръбначните животни.
 11. Физиология на половата система при гръбначните животни.
 12. Обмяна на вещества и енергия при гръбначните животни.
 13. Имунна система при гръбначните животни.
 14. Нервна система при гръбначните животни.
 15. Тест и дискусия

Литература по темите:

1. Големански В., М. Шишиньова, 2001. Зоология на безгръбначните животни. С., “Гера-Арт”.

2. Големански, В. 2002. Зоология и опазване на животинския свят. НБУ.

3. Анатомия и физиология на човека, Людмил Мавлов, Виолета Боянова (2007). 4-то издание

4. Пешев Д. 2000. Зоология на гръбначните животни. Сиела.

5. Silbernagl, S. 2004 Color atlas of physiology, Agamemnon Despoupoulos, Thieme Verlag, Germany.

6. Hill R., Wyse, G., Anderson M. 2012. Animal physiology. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, USA.