CELB266 Биоинформатика

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в биоинформационните методи, алгоритмите за използване на БЛАСТ-компютърната програма, секвениране генома на прокраиотитв и еукариотите.; секвениране на белтъците и най-често използваните бази данни в областта на биоинформатиката

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Методи Трайков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: методологията за секвениране на генома и анализ на нуклеотидните секвенции; методите за секвениране на аминокиселиннта последователност в белтъците

2) могат: да прилагат компютърни програми за анализ на неизвестна нуклеотидна секвенция


Предварителни изисквания:
курсовете по информатика, биохимия, геномика и протеомика и молекулярна биологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Johnatan Pevsner (2009) Bioinformatics and Functional genomics. Willey-Blackwell Publ. Gr., USA.

2. Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and James D Watson.( 2008) Garland Science, USA.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50 % 25 % 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 % 25 % 50 %