CELB009 Физиология на растенията

Анотация:

ФР е наука, която изучава жизнената дейност на растителните организми по време на тяхната онтогенеза и при различни условия на външната среда. Обект на ФР са растенията, техните органи и клетки, клетъчни органели, протопластните, клетъчните и тъканните култури, а така също и трансгенните растения.

Предмет на ФР са функциите и съставящите ги физиологични процеси и тяхната зависимост от различни вътрешни и външни фактори. Функцията е понятие от по-общ порядък, тя включва 2 или повече закономерно свързани процеса. Например функцията хранене на растенията включва въздушно и кореново хранене, които се реализират чрез физиологичните процеси фотосинтеза и минерално хранене. Наред с тях други основни физиологични процеси са водният обмен, растежа, развитието и размножаването на растенията и редица други.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: общите закономерности на жизнената дейност на растенията чрез съставящите я фукции и процеси;

" механизмите за тяхното регулиране;

" зависимостта им от факторите на средата;

" разработването на теоретичните основи за повишаване на биологичната и стопанска продуктивността на растенията.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Физиология на растителната клетка - морфология, химичен състав, протоплазма, осмотични процеси в растителната клетка
 2. Същност на въглеродното хранене на растенията - значение на фотосинтезата,типове асимилация,клетъчни структури, участващи в процеса
 3. Влияние на външните условия върху интензивността на фотосинтезата.Денонощен ход на фотосинтезата.Фотосинтеза и добив от растенията
 4. Дишане на растенията - обща характеристика на процеса; интензивност на дишането;зависимост на процеса от външни и вътрешни условия
 5. Теория за биологичното окисляване и редуциране.Ферментни системи на дишането
 6. Дишане и ферментация. Пътища за използване енергията на дишането
 7. Субстрати на дишането.Изразходване на въглерода при дишането и ферментацията. Дишане и фотосинтеза
 8. Общи представи за водообмена в растителния организъм. Строеж на кореновата система на растенията. Придвижване на водата
 9. ранспирация- значение; физична същност;нарушения във водообмена;екологични групи растения и особености на водообмена; същност на сухоустойчивостта
 10. Кореново хранене при растенията - история на учението за кореновото хранене; плодородие на почвата;принципи за съставяне на хранителни смеси;съдържание на минерални елементи в растенията
 11. Физиологична роля на минералните елементи в растението - фосфор и сяра;калий и натрий;калций;магнезий; микроелементи.Същност на процесите на поглъщане на минералните елементи от растението.Физиологична роля на азота
 12. Растеж и развитие на растенията - основни закономерности;жизнен цикъл при различните растителни форми.Стадийно развитие на растенията.Теория за цикличното "стареене и подмладяване" при растенията
 13. Растеж и размножаване на растенията - общи представи; типове растеж; влияние на външните условия; скорост на растежа;периодичност на растежа; покой при растенията.Размножаване.
 14. Растежни движения - тропизми; настични движения; същност на движенията.Ф изиологично активни съединения - фитохормони
 15. Физиология на болното растение - фитопатогенни микроорганизми; нарушаване на физиологичните процеси в растението; устойчивост на растенията към болести

Литература по темите:

1. http://www.plantphys.net/article.php?id=266 plantphys.net

2. Slack, Adrian. Carnivorous Plants, page 160. (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press). ISBN 0-262-19186-5

3. Hales, Stephen. 1727. Vegetable Staticks http://www.illustratedgarden.org/mobot/rarebooks/title.asp?relation=QK711H341727

4. Isely, Duane. "Julius von Sachs", pages 216-219 in One Hundred and One Dalmatians (Ames: Iowa State University Press). ISBN 0-8138-2498

5. [edit] Further reading

6. Larcher, W. (2001). Physiological plant ecology (4th ed.). Springer. ISBN 3-540-43516-6.

7. American Society of Plant Biologists

9. New Phytologist free Tansley Reviews

10. Plant Physiology online study aid

11. Plant Ecophysiology Group - Universidad de La Laguna

12. [edit] Scientific journals

13. General and Applied Plant Physiology

14. Journal of Plant Physiology

15. Plant Physiology

Средства за оценяване:

Тестове 50%

Курсов проект 25%

Участие в семинар 25%