EDUB408 Основи на образованието по музика

Анотация:

Курсът си поставя за цел формиране на знания и компетенции за осществяване на музисалнообразователен и музикалновъзпитателен процес у бъдещите начални учители.

Курсът покрива широк кръг от теми из областта на музиката като изкуство,

Студентите получават систематизирани знания в областта на музикалната педагогика, формират основни практически умения и навици за музикално-педагогическа работа в училище. Студентите се запознават: със специфика на музиката като вид изкуство - жанрови особености, средствата на музикалната изразност, връзката на музиката с другите видове изкуства.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• имат познания за елементите на музикалната изразност, музикален жанр и форма

• историческото развите на музикалното изкуство

• за спецификата на основните музикални дейности

2) Могат:

• да разбират същността на изпитните задачи и да демонстрират подходящи за случая компетентности;

• да изразяват добре, в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни познания по отношение елементите на музикалната изразностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне на курса -цели и компетенции
 2. Античната музикална култура
 3. Западноевропейската музика в Средновековната епоха
 4. Ренесансът в музиката
 5. Музиката през епохата на Барока
 6. Инстументалната музика през епохата на Барока
 7. Възникване на оперното изкуство
 8. Виенска класическа школа - Хайдн, Моцарт, Бетовен
 9. Западноевропейската музика през втората половина на XVIII век
 10. Музика в епохата на Романтизма.Шуберт, Менделсон, Шуман
 11. Музикалната практика в България
 12. Съвременна музика. Музика за деца
 13. Музика-въздействие - аудитория
 14. Предмета Музика в началния курс на обучение в общообразователното училище
 15. Дискусия по практическите задачи

Литература по темите:

Материали от Интернет

Учебници по Музика от различни творчески колективи

Книги за учителя по Музика

Статии от Конференции, Семинари

Средства за оценяване:

Форми на текущо оценяване:

- Анализ

- Тест

- Презентация на Урок по Музика

Форми на финално оценяване:

- Тест

- Презентация на Урок по Музика

Оценяването е комплексно-на базата на активността на студента по време на семестъра, участие в семинари, форуми.