EDUB406 Методика на обучението по български език и литература

Анотация:

Аудиторният курс „Методика на обучението по български език и литература“ има за цел да подготви студентите – бъдещи начални учители да преподават български език и литература на ученици в началния етап на основната образователна степен. Курсът запознава студентите с целите и задачите на обучението по български език, основни форми на обучение, принципи на езиковото обучение, видове упражнения. Аудиторният курс подготвя студентите да преподават литературни произведения в съответствие с тяхната жанрова специфика на ученици в началния етап на основната образователна степен.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• целите и задачите на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен;

• познават форми на езиково и литературно обучение в началния етап на основната образователна степен;

• познават различни видове упражнения за езиково и литературно обучение;

• познават държавния образователен стандарт за езиково и литературно обучение в началния етап на основната образователна степен.

2) Могат:

• да планират и провеждат различни форми на обучение по български език и литература в началния етап на основната образователна степен;

• да оценяват езиковите и литературни умения на учениците в начална училищна възраст.


Предварителни изисквания:
Студентите имат базови педагогически и лингвистични компетенции, придобити от изучаваните аудиторни курсове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Методиката на обучение по български език и литература в началния етап на основната образователна степен - предмет, цел, задачи и значение
 2. Цел и задачи на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен в контекста на държавния образователен стандарт
 3. Дидактически принципи в обучението по български език и литература
 4. Комуникативно – речевият подход в обучението по български език
 5. Формиране на начални езикови понятия
 6. Обучение по правопис в 1-4 клас – същност, значение, методи и похвати
 7. Обучение по пунктуация в 1-4 клас – същност, принципи, методи и похвати, видове упражнения
 8. Обучение по правоговор в 1-4 клас – видове упражнения
 9. Диагностика на постиженията на учениците по български език в начален етап
 10. Изисквания към съвременния урок за езиково обучение Типология на уроците за езиково обучение
 11. Лингвистични основи на обучението по речев етикет в начална училищна възраст
 12. Особености на читателското възприемане и литературно развитие на учениците в начална училищна възраст
 13. Изучаване на литературни произведения от различни видове в начална училищна възраст
 14. Урокът по литература в начален етап на основната образователна степен

Литература по темите:

1. Георгиева, М., Йовева,Р., Здравкова, Ст. (2011) Обучението по български език и литература в началното училище, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, Шумен

2. Димчев, К. (1992) Обучението по български език като система, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, София

3. Иванова, Н. (1996) Изучаване на художествен текст в съответствие с жанровата му специфика в началното училище, част първа, Гея Либрис, С.

4. Иванова, Н. (1996) Изучаване на художествен текст в съответствие с жанровата му специфика в началното училище, част втора, Гея Либрис, С.

5. Иванова, Н. (2014) Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, РИВА, София

6. Колева,В., Йорданова, Д., Мандева, М. (2000) Методика на обучението по български език и литература I – IV клас, първа част, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново

7. Мандева, М. (2015) Компетентностен подход в обучението по първия (българския) език – начален етап на основната образователна степен, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново

8. Мандева, М.(2012) Обучение на български речев етикет (начална училищна възраст), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново

9. Мандева, М. (2018) Съвременни проблеми на обучението по български език и литература 1-4 клас, АСТАРТА, Пловдив