EDUB404 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите в познаването на функциите и приложенията на ИКТ и прилагането им от студентите, на по-късен етап в качеството на преподаватели, в началното и средно образование. Поради динамиката в развитието на ИКТ, курсът цели познаване на типовете технологии и техните функции, а не на конкретни продукти и услуги.

Лекциите осигуряват основните знания за ИКТ по типове и функции и трансформацията на учебния процес под тяхно въздействие (обърната класна стая).

Чрез практически занимания в групи ще бъдат развити умения за използване от студентите на основни ИКТ за взаимодействие, намиране и ползване на информация, самостоятелна работа с нея и оценяване.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципа на действие на ИКТ

• кои са основните типове ИКТ, които имат приложение в образованието

2) могат:

• да използват пълноценно основните ИКТ, приложими в образованието

• да прилагат ИКТ в процеса на обучение

• да мотивират и обучават учениците си в ползването на ИКТ


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За работа с персонален компютър, смартфон, приложения и софтуер, интернет/браузър, социални мрежи

• владеенето на английски език е желателноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Принцип на работа на ИКТ
 2. Еволюция на ИКТ
 3. Типове ИКТ
 4. Интернет революцията. ИКТ между ползата и забавлението
 5. Интернет поколенията и тяхната специфика
 6. Тест за текущо оценяване
 7. Среди за ЕО. Основни видове и принцип на действие
 8. Виртуална класна стая. Основни видове и принцип на работа
 9. Приложение на информационните технологии при работа с деца със специални образователни потребности. Специализиран софтуер. Сензорно обучение и ИКТ.
 10. Облачни технологии. Характеристики и функционални възможности за училищното образование. Споделяне на съдържание. Онлайн комуникация чрез имейл и скайп.
 11. Игри в клас с ИКТ технологии.
 12. Оценяване и проверка на знанията с ИКТ.
 13. Добавена реалност и изкуствен интелект в клас.
 14. Административна дейност и ИКТ.
 15. Представяне на самостоятелните задачи за изследване.

Литература по темите:

1. Стратегия за прилагане на ИКТ в образованието и науката (2014 – 2020). (02 07 2014 r.). Свалено от http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View. aspx?Id=904
МОН. (2005). Национална стратеги за въвеждане на ИКТ в българските училища. Свалено от http://helpdesk.mon.bg/files/strategia_ikt.pdf,

2. МОН. (2006 – 2015). Националната програма за развитие на училищно- то образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.). Изтеглено на 10. 12. 2014 r. от НПРУОПВП: Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно образование и под- готовка (http://bgconv.com/docs/index-384.html)

3. МОН. (2014 – 2020). Национална програма „Стратегия за прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и наука- та“ (2014 – 2020). Свалено от http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/ View.aspx?Id=904

4. Смиркаров, А., & Иванова, А. (н.д.). Концепция за въвеждане на информа- ционни и комуникационни технологии в системата на училищното образо- вание през следващите пет години. Свалено от http://ciot.uni-ruse.bg/static/ downloads/Koncepcia AS.pdf

5. Garov, K., Aneva, S., & Todorova, E. (2010). Osnovni uchebni deynosti pri obuchenieto po IT. Sb. Matematika i matematichesko obrazovanie. Sofia: Sayuz na matematitsite v Balgaria [Гъров, К., Анева, С. & Тодорова, Е. (2010). Основни учебни дейности при обучението по ИТ. Cб. Математика и математическо образованиe. Cофия: Съюз на математиците в България].

6. Lim, C.P. & Oakley, G. (2013). Information and communication technologies (ICT) in Primary education: Opportunities and supporting conditions, In: Creating Holistic Technology-Enchanced Learning Experiences. Tales from a Future School in Singapore. Ed. Cher P. LIM and Lee Yong TAY. Rotherdam: Sense Publishers.

7. Mashbits, E.I. (1988). Psihologo-pedagogicheskie problemy kompyyuterizatsii obucheniya. Moskva [Машбиц, Е.И. (1988). Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. Москва: Педагогика].

8. Pashtenko, O. (2013). Informatsionnaye tehnologii v obrazovanii. Nizhnevartovsk. Izdatelystvo Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta [Пащенко, О. (2013). Информационные технологии в образовании. Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета].
Popkochev, T. (2010). 9. Protivorechiya i metodicheski pohvati v obuchenieto po IKT v І – ІV klas. V: Informatsionni tehnologii v obuchenieto v І-ІV klas. Blagoevgrad: Univ. izdatelstvo „Neofit Rilski”[Попкочев, Т. (2010). Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І – ІV клас. В: Информационни технологии в обучението в І – ІV клас. Благоевград: Унив. Издателство „Неофит Рилски“].

9. Robert, I. (2010). Sovremennaye informatsionnaye tehnologii v obrazovanii. Moskva: IIORAO [Роберт, И. (2010). Современные информационные технологии в образовании. Москва: ИИОРАО].

10. Tsvetanova-Churukova, L. (2010). Elektronnite uchebnitsi v sistemata na integriranoto obuchenie. V: Informatsionni tehnologii v obuchenieto І – ІV klas. Blagoevgrad: Univ. izdatelstvo „Neofit Rilski” [Цветанова- Чурукова, Л. (2010). Електронните учебници в системата на интегрираното обучение. В: Информационни технологии в обучението І – ІV клас. Благоевград: Унив. издателство „Неофит Рилски“].

11. Джамбзов, В. (2018) Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем за тях. София: Издателство на НБУ.

Средства за оценяване:

Гл.ас.д-р Христо Чукурлиев е директор Централната университетска администрация на НБУ от 2018 г. От 2010 до 2018 г. е директор на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. Работи в НБУ от 2002 г. като директор на Магистърски факултет. Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Заедно с доц. д-р Венцислав Джамбазов провежда внедряването на електронното обучение в НБУ и работи за усъвършенстването на платформата за електронно обучение MOODLE. Средата на НБУ за електронно обучение е на световно ниво и в нея са интегрирани софтуер за некоректно цитиране и видеоконферентно излъчване и видеолекции.

Публикации:

1. “Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (Moodle)”, Пета национална конференция по електронно обучение във ВУ, Сборник доклади , 15-17 май 2014 г., Русе, ISBN 978-954-712-611-4, стр.170, в съавторство с доц. д-р Венцислав Джамбазов

2. “Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, доклад, Шеста национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7

3. „Битката за прозрачност“ , статия, Седма национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 326-331, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2018, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4509-1

4. “Faculty not Factory”, в Global eLearning Journal, Special issue:Volume 5, Issue 2, 2016, ISSN 2165-8080, 10 страници, на английски език, рецензирано, периодично онлайн списание