EDUB401 Начална училищна педагогика – II част

Анотация:

Аудиторният курс „Начална училищна педагогика – II част“ цели да запознае студентите с педагогическата подкрепа за личностно развитие на учениците в началното училище и има три компонента:

• Педагогическа подкрепа за когнитивното развитие на ученици в началното училище;

• Педагогическа подкрепа за социално и емоционалното развитие на ученици в началното училище;

• Педагогическа подкрепа за физическо и здравно развитие на ученици в началното училище

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• познават структура, функции, принципи, методи на преподаване и оценяване в началното училище;

• познават принципи, стилове, мотивация за учене в началното училище;

• познават организацията и съдържанието на обучението в началното училище.

2) Могат:

• да прилагат целесъобразно различни техники за управление на класната стая;

• да прилагат целесъобразно различни методи за преподаване и оценяване в началното училище;

• да провеждат класни и извънкласни форми на обучение в началното училище;

• да работят с основна учебна документация в началното училище.


Предварителни изисквания:
Студентите имат базови педагогически компетенции, придобити от изучаваните аудиторни курсове: Педагогика - I част, Педагогика – II част, Начална училищна педагогика – I част, Приемственост между детската градина и началното училище и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Педагогическа подкрепа за ученици от начален етап с хиперактивно поведение и дефицит на внимание
 2. Педагогическа подкрепа на способността за учене при ученици от начален етап
 3. Превенция на негативно поведение в педагогически контекст
 4. Вълшебната приказка в педагогическата подкрепа при поведенчески нарушения в начален етап
 5. Социално и емоционално учене в начален етап - теоретични и практически аспекти
 6. Екологично образование в начален етап
 7. Здравно образование в начален етап
 8. Изкуството в образователния процес
 9. Гражданско образование в начален етап
 10. Образование в музея /посещение в музей
 11. Училищен празничен календар /хоспитиране
 12. Защита на реферат

Литература по темите:

1. Бонева, Г. (2004) Основи на началната училищна педагогика, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново

3. Василева, Ем. (2002) Детето в началното училище. С.

4. Василева, Ем. (2001) Опит за по-прецизно очертаване на научното направление - начална училищна педагогика – Начално образование, 2001, № 5.

5. Василева, Ем. (2004) Съвременното начално училище – реалност и предизвикателства. С.

6. Крумова, А. (2017) Психология на образованието: един съвременен поглед, Изд. Европейски център за бизнес, образование и наука – ECBES, С.

7. Михова, М. (2016) Иновативните училища в контекстта на Закона за предучилищно и училищно образование (2015) Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 18-19 ноември, 2016, В. Търново. В. Търново: Ай анд Би, 2016. с. 15-22

8. Радев, Пл. (2019) Учене, преподаване, фасилитиране, коучинг, FastPrintBooks, С.

9. Тодорова, Л. (2005) Основи на началната училищна педагогика, Благоевград

10. Цветанова – Чурукова, Л. (2010) Интегрирано обучение в началните класове, Благоевград

Уеб-сайтове

11. Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/59

12. The 14 most innovative schools in the world - http://www.businessinsider.com/most-innovative-schools-in-the-world-2-2016-10/#summit-sierra-in-seattle-washington-the-school-that-gets-personal-1