GENB076 Психология на образованието

Анотация:

Курсът Психология на образованието покрива изискванията за базисни познания по психология за студенти, които планират да запишат специализация по учителска правоспособност. Курсът цели да представи основни възгледи, теории и методи в образованието, свързани с човешкото развитие, когнитивните процеси и мотивацията за учене. Частично се засяга и работата с деца със специални образователни потребности.

В първата част на курса се представят основни понятия на човешкото развитие с фокус детска и юношеска възраст. Специално внимание се обръща на индивидуалните различия и различни фактори, които оказват влияние в процеса на обучение. Разглеждат се съвременни подходи, свързани със социалното и емоционално учене и приобщаващото образование на деца със специални образователни потребности. Студентите ще се запознаят с принципите на ефективно планиране на урок, както и с техники за ефективно преподаване.

Във втората част на курса се разглеждат основните теории за памет, мислене и обучение, както и връзката им с образователния процес. Преминава се през основните паметови процеси и как те могат да подпомогнат ученето. Обръща се внимание на фактори като общото време за учене, разпределено учене, работна памет (обем и функции), когнитивни схеми, както и на ролята на емоциите, мотивацията и културата в обучението. Разглеждат се основните възгледи за мисленето и решаването на проблеми, които свързват мисленето с бавно натрупване на знания или със скокове в мисленето въз основа на тестване на хипотези и преструктуриране на даденото. В тази връзки се разглежда и възможността да се стимулира мисленето от втори ред, което би позволило успешен пренос на знания и стратегии за справяне с различни задачи от една в друга област. Търси се баланс между теоретична подготовка и разбиране, което да позволи на бъдещите педагози да формулират проблемите с езика на психологията по начин, който да им позволи да ги разрешават.

Като цяло, курсът представя базисна информация, свързана с ученето и преподаването, но е и практически ориентиран по отношение на прилагането на това познание в класната стая.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни теории и конструкти в областта на развитието през целия жизнен цикъл;

• Специфики в развитието на учениците през детството и юношеството (физически, когнитивни, езикови, емоционални, социални);

• Фактори, които оказват влияние и водят до различно представяне на учениците в класната стая;

• Елементи на ефективния урок и техники за ефективно преподаване;

• Основните следствия на фактори като мотивация за учене, индивидуални и групови разлики върху обучението;

• Базови понятия, свързани с когнитивните процеси мислене, памет и учене;

• Основни теории за човешката памет, обучение и мислене.

2) могат:

• Да анализират индивидуалната ситуация на деца и юноши през призмата на познанията си за ключовите промени по отношение на физическо, когнитивно, езиков, емоционално и социално развитие;

• Да планират ефективен урок;

• Да дефинират ученето като следствие от поведенчески, средови и когнитивни фактори;

• Да дават примери за ученето, които могат да се обяснят в Поведенческите и Когнитивни подходи ученето;

• Да разсъждават критично как принципите на основните подходи към ученето могат да се използват в класната стая ;

• Да могат да разсъждават върху възможни теоретично аргументирани приложения в образованието на деца и юноши в норма и със специални образователни потребности.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Педагогическата психология: основа на преподаването
 2. Развитие на човека – концептуални модели и теории за развитието
 3. Биоекологичен модел на развитието
 4. Развитие и задачи на развитието в ранна и средна училищна възраст
 5. Развитие и задачи на развитието в пубертета и ранното юношество
 6. Индивидуални различия в процеса на обучение. Многообразие на учениците
 7. Социално и емоционално учене - дефиниране, модели, съвременни насоки
 8. Ефективният урок
 9. Семинар: Примерни техники за ефективно преподаване
 10. Семинар: Планиране на ефективен урок
 11. Учащи със специални образователни потребности: Интелектуални нарушения
 12. Учащи със специални образователни потребности: Разстройства от аутистичния спектър
 13. Учащи със специални образователни потребности: Специфични обучителни затруднения
 14. Учащи със специални образователни потребности: Хиперактивност с дефицит на внимание
 15. Тест
 16. Каква е ролята на научния подход в педагогическата психология? Как (защо) научният подход помага за създаването на опитни преподаватели и учещи? Видове научни изследвания (описателни, корелационни, експериментални)
 17. Поведенчески подход към ученето. Учене по пътя на класическото и оперантното обуславяне. Заучена безпомощност и заучен оптимизъм. Социално учене
 18. Когнитивен подходи към ученето. Стандартният модел на паметта. Експлицитна и имплицитна памет
 19. Конструктивистки подход към ученето. Кой е активен в ученето?
 20. Семинар: Какво е учене? Сравнение на различните подходи към ученето. В какво не си противоречат?
 21. Какво добавят моделите за Работна памет към това, което знаем за ученето? Работната памет, Екзекутивни функции и връзката им с академичните постижения и изпитна тревожност
 22. Видове учене. Законът за общото време и разпределеното учене.
 23. Ученето като осмисляне на информацията. Ролята на когнитивните схеми и миналия опит.
 24. Организация на знанието в Дългосрочната памет (ДП). Видове ДП. Фактори, които подпомагат извличането на информация от ДП. Неуспехи при извличането.
 25. Семинар: митове за ученето, основни грешки при разбиране и интерпретиране на класически изследвания, свързани с ученето.
 26. Семинар: митове, свързани с ролята на когнитивната система в ученето. Емоции („чувствам, следователно уча“), културата, нагласата за развитие на интелигентността и груповите стереотипи (стереотипната заплаха и самозбъдващото се пророчество).
 27. Мотивация за учене. Обща и специфична мотивация за учене. Ролята на целите, убежденията и атрибуциите.
 28. Връзка между учене и мислене: формиране на понятия, разсъждения и решаване на проблеми. Асоциационизъм, проверка на хипотези и преструктуриране на проблемите.
 29. Пренос на наученото. Ролята на аналогиите в ученето: силата на експлицитното сравнение на аналогични структури и на ученето чрез извод. Каква е връзката между мислене от висок ред и учене по аналогия.
 30. Тест

Литература по темите:

Част І

• Бърк, Л., Изследване на развитието през жизнения цикъл, София: Дилок, 2012

• Славин, Р. Педагогическа психология. С., НИ, 2004.

• Янкулова, Й. Модерни аспекти на психологията на образованието. Второ преработено и допълнено издание. С., Пропелер, 2008.

• Miller, P.H., (2012), Theories of developmental psychology, 5th edition, New York: Worth Publishers

• Slavin, R., (2018). Educational Psychology: theory and practice, 12th edition, NY, NY: Pearson

Част ІІ

• Стърнбърг, Р. (2012). Когнитивна психология. София: Изток-Запад.

• Стърнбърг, Р.(2014). Педагогическа психология, София: Изток-Запад.

• Dweck, C. (2017). Mindset-updated edition: Changing the way you think to fulfil your potential. Hachette UK.

• Gray, M. E., & Holyoak, K. J. (2021). Teaching by Analogy: From Theory to Practice. Mind, Brain, and Education.

• Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860.

• Riener, C., & Willingham, D. (2010). The myth of learning styles. Change: The Magazine of Higher Learning, 42(5), 32-35.

• Richland, L. E., & Simms, N. (2015). Analogy, higher order thinking, and education. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 6(2), 177-192.

• Roediger, H. L., Agarwal, P. K., Kang, S. H., & Marsh, E. J. (2021). Benefits of testing memory: Best practices and boundary conditions (pp. 360-395). Routledge.

• Rogoff, B. (2003). Ch. 1, Orienting concepts and ways of understanding the cultural nature of human development. The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University Press.

• Slavin, R., (2018). Educational Psychology: theory and practice, 12th edition, NY, NY: Pearson