ESPB418 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на испански език на ниво В2, според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа.

Тази цел предполага:

 разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения на обучаваните, придобити в курс ESPB318;

 развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи по-автономно общуване на испански език в ситуации от ежедневието, в личния живот, академичните занимания и професионалната сфера, както и при пътуване в испаноезичните страни;

➢ усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на испански език в различни ситуации при ежедневно или професионално/ академично общуване.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище В2 по езиковата рамка на Съвета на Европа

2) могат:

• При слушане да разбират информация и аргументация по познати теми, когато се използва ясен книжовен език; да схванат основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или по въпроси от личен и професионален характер

• При четене да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика; да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

• При диалогична реч да участват без предварителна подготовка в разговори на познати теми от личен характер или свързани с ежедневието, актуални събития и професионална насоченост.

• При монологична реч, да описват преживявания и събития, свои планове, надежди и цели; да изразяват и аргументират мнението си; да разказват случки и събития, сюжета на книга или филм, както и да описват своите впечатления.

• При писане да съставят свързан и аргументиран текст на теми, които са им познати или ги интересуват; да водят лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

· Успешно да са завършили курс ESPB318 или да притежават знания и умения, съответстващи на ниво В1 от езиковата рамка на СЕ.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Преговор
 2. Познаваме ли се? Щастлив ли си? Да се учим от опита си. Да си спомним миналото. Водене на лична кореспонденция
 3. С поглед към бъдещето. Вещи, без които не можем. Домът на бъдещето. Изразяване на отношение и емоции.
 4. Тест 1
 5. Хранене и здраве Готвене. Изразяване на логическа последователност Болести. Изразяване на условност. Здравословно хранене. Упражнения и самооценяване
 6. Човек и общество С кого живееш? Голямата любов. Синтаксис на подчинените определителни изречения. Съвременните испанци. Употреба на среден род Упражнения и самооценяване
 7. Потребление на стоки и услуги Медийна реклама Пари. Икономика в ежедневието Справедлива търговия. Словообразуване.
 8. Междинен тест
 9. Комуникационни средства Телевизията. Изразяване на цел. Богатите също плачат. Сериалите. Блогове и мрежи в Интернет. Езикови средства за логическа свързаност Упражнения и самооценяване
 10. Свободно време Кино. Изразяване на лично мнение. Можеш ли да танцуваш? Не мислех, че е толкова трудно. Съпоставка на изявително и подчинително наклонение. Упражнения и самооценяване
 11. Пътешествия Ваканция на море Историята на едно пътуване. Словообазуване. Какво знаеш за културата на Латинска Америка? Упражнения и самооценяване
 12. Работа Как да създадем частен бизнес? Работещата жена. Род на одушевени същедствителни за професия Публични услуги УУпражнения и самооценяване
 13. Престъпление и наказание Пияни на пътя. Други начини за изразяване на условност. Откраднаха ми чантата. Съдебна лексика. Повреди ми се колата. Изразяване на безизходност. Култура на маите.
 14. Природа и околна среда. За какво говорят животните? Идиоматични изрази Климатът. Концесивни изречения Природни бедствия
 15. Тест 2
 16. Изкуство и култура Творческа фантазия. Специфични предлози Културен туризъм. Страдателен залог Продължаваш ли да рисуваш. Модални перифрази Упражнения и самооценяване
 17. Финален преговор Подготовка за финален изпит
 18. Финален изпит писмен Финален изпит устен

Литература по темите:

• Основна:

- CASTRO VIÚDEZ Francisca, ÁLVAREZ PIÑEIRO Mercedes, ROBERTO DIEZ Ignacio, SARDINERO FRANCO Carmen; Español en marcha 4, SGEL, Md, 2007;

• Допълнителна:

- Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

- Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

- «Prisma» Nivel B2.Avanza, EDINUMEN, Madrid, 2004;

- «Nuevo Ven» 4, изд. EDELSA, Madrid, 2005.