OOLE411 Английски език, B1.2

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на равнище В1.2 според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа. Курсът е последен от задължителните кредитни курсове по език. При достигане на нивото, студентите могат да преминат в курс OOFL 511 (B 2), който е некредитен.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Ива Митрева  
преп. Вержиния Велкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят да:

Ползват езиковите функции, описани в Общата европейска езикова рамка за равнище B1.2: да изразяват, мотивират и оспорват твърдения и позиции на чужд език, да участват в дискусия;

Предават разказ или събитие в минал, сегашен и бъдещ план, съставят анотация на филм, описания на характер, формулират оплакване или жалба и CV.

2) могат да:

• при слушане

Могат да разбират съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работа, професионални интереси, свободното време и т.н. Могат да схванат основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ги интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо. Могат да следят основната информация в лекция на професионална тема.

• при четене

Могат да разбират текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата им или професионалната ом сфера.. Могат да разбират описания на събития, изразяват чувства и пожелания в лични писма.

• при разговор

Могат да се справят с повечето ситуации, в които се оказват в страна, където се говори съответният език. Могат да участват без предварителна подготовка в разговори по теми, които са им познати, лично ги интересуват или се отнасят до всекидневието им и професионални интереси (напр. семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития).

• в самостоятелно устно изложение

Могат да се изразяват по прост начин, за да разкажат преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Могат накратко да посочат причини и да дават обяснения за мненията или намеренията си. Могат да разкажат случка, книга или филм и да изразят отношението си. Могат да правят стегната презентация по еми от професионален интерес.

• при писане

Могат да напишат лесен свързан текст по теми, които са им познати или ги интересуват лично. Могат да пишат лични писма, за да опишат преживени случки и впечатления. Могат да напишат кратко аргументативно есе и есе от тип „Предимства и недостатъци“.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Отговарящи на равнище В 1.1 според Общата европейска езикова рамка (CEFR) - виж Паспорт на курс OOFL 311 (B 1.1) /Английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1. Oxenden, Clive et al. (1996-9) New English file: Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2006—2010

2. Redston, Chris and Gillie Cunningham. face2face: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2006—2010

Допълнителна:

1. Murphy, Raymond (1993) Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press

2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate students, 1994

3. Kay, Sue and Jones Vaughan. Inside Out: Intermediate. Oxford: Mcmillan, 2000

4. Evans, Virginia and Jenny Dooley. Upstream: Pre-Intermediate B1. Newbury: Express Publishing, 2005

Средства за оценяване:

За формиране на оценка от текущо оценяване от студентите се изискват общо четири текущи оценки. Оценката за присъствие и участие се поставя при присъствие в минимум 50% от занятията през семестъра по следната скала:

Отличен (6) Участва активно и редовно в дискусиите. Редовно поема инициатива за участие. Справя се успешно с поставените в час задачи. Напълно отговаря на изискванията за нивото.

Мн. добър (5) Участва редовно в дискусиите, понякога поема инициатива. Справя се добре с поставените в час задачи, понякога има пропуски/грешки, които не затрудняват разбирането значително.

Добър (4) Включва се в дискусиите, но има нужда от подканяне/ допълнителна помощ. Изпитва известни затруднения при справяне с поставените в час задачи.

Среден (3) Необходимо е усилие от страна на преподавателя за включване на студента в общите дейности и задачи. Трудно се справя с поставените задачи.

Слаб (2) Присъствието е формално. Занимава се основно със странични дейности (чат, социални мрежи и т.н.). При опит от страна на преподавателя да го включи в дейностите, реагира с нежелание/ не може да се включи адекватно. Езиковите знания и умения не отговарят на нивото.