BAEB420 Кръгова икономика и устойчиво развитие

Анотация:

Курсът има ца цел да въведе студентите в логиката на отношенията между Устойчиво развитие (УР) и Кръгова икономика и да разкрие тяхната взаимовръзка и взаимозависимост. Представят се основополагащи понятия, теми и проблеми, свързани с отношенията Устойчиво развитие - Кръгова икономика, подплатени с конкретни примери и добри практики за прилагането им. Специален акцент в курса са Целите на ООН за Устойчиво развитие, както и стратегиите и политиките на ЕС в тази сфера, както и примери и практики на УР в България.

Курсът се стреми да изгради нови подходи и модели на мислене, свързани с основополагащи проблеми пред Устойчивото развитие. По-конкретно, той цели да демонстрира и стимулира размисъл и креативност по отношение на приложението на Кръговата икономика в различни сфери и сектори - земеделие и животновъдство, енергиен преход, енергийна автономия и ВЕИ, градско планиране, индустриален и продуктов дизайн, транспорт, дигитални технологии, управление на ресурсите и отпадъците и тяхната взаимообвързаност с трите стълба на УР - екологичния, социалния и икономическия.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След края на курса студентите

1) Ще знаят:

• взаимовръзките между Кръгова икономика и Устойчиво развитие;

• основните принципи, на които со основава Кръговата икономика;

• основните фактори, определящи и влияещи върху Устойчивото развитие на местно, национално, регионално и глобално ниво.

2) Ще могат:

• да свързват основни факти, явления, процеси, актьори и теории с техния социално-икономически, полтически и истолически контекст ;

• да анализират, синтезират и представят публично информация от разнообразни източници, свързани с разглежданата проблематика;

• критически да оценяват и прилагат своите знания, позиции и умения и да ги прилагат в реални ситуации.
Предварителни изисквания:
Основни понятия, свръзани със съвременната икономика, както и с еколигичните и социални проблеми пред обществата и планетата. Любознателност и мотивираност за придобиване на нови знания и развиване на творчески индивидуални и екипни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса и неговия смисъл - представяне, изисквания, оценяване.
 2. Защо Устойчиво развитие ? Устойчивото развитие - от философията до практиката. Предпоставки за възникване на модела и контекст на появата му.
 3. Какво е Устойчиво развитие? От дефиницията до модела/моделите на УР. От доклада „Нашето общо бъдеще“ до Целите за Устойчиво развитие на Оорганизацита на обединените нации.
 4. Линейна икономика и Кръгова икономика: към нов стопански и социален модел.
 5. Кръгът на Кръговата икономика - принципи, етапи, модели, приложения.
 6. Контролна работа.
 7. Кръгова икономка, ресурси и жизнена среда. Икономика на природоползването. Кръгова икономика, климатични промени, биоразнообразие, ВЕИ и енергиен преход.
 8. Кръгова икономика, иновации и екологичен или кръгов дизайн. Зелена икономика и Синя икономика.
 9. Кръгова икономика, екологичен бизнес и зелени работни места.
 10. Кръговата икономика и Устойчивото развитие в Европейския съюз.
 11. Кръгова икономика и управление на отпадъците.
 12. Устойчиво развитие, социална справедливост и права на Човека.
 13. Екипен експерименален проект - разработване на екипен проект за организация или предприятие в сферата на Кръговата икономика и Усотйчивото развитие.
 14. Финален обзорен тест.

Литература по темите:

Нашето общо бъдеще. Доклад на Международната комисия за опазване на околната и за развитие, електронен ресурс на НБУ: https://qopac.nbu.bg/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=118586127

Цели на ООН за Устойчиво развитие: https://www.nsi.bg/bg/content/19408/

ЕС и ООН : Общи цели за устойчиво развитие

:https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_bg

Кръстанова, Р. (2009). Има ли време за бъдещето? Устойчиво развитие и гражданско участие. В : Място за бъдеще. Година първа, сборник, Канев, Петър, Кръстанова, Радосвета (съст.), Място за бъдеще. Година първа, СГС-Щастливеца, София.

Кръстанова, Р. (2021). Зелените политики в София. В: Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю..Устойчиво развитие - поуки за София. Издателство на НБУ, 390 стр. SBN 978-619-233-176-4 (печатно издание) ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание).

Кръстанова, Р.(2021). От „червена“ икономика към „лилава“ икономика? Алтернативни стопански модели и нова ценностна парадигма. Годишник „Икономика и бизнес“ 2019 Департамент „Икономика“, издателство на НБУ, 170-186.