GENB071 Предприемачество

Анотация:

Научната област, към която следва да се причисли курсът, е икономика. Той е концепциониран в 3 части.

Част 1 наречена „Въведение в предприемачеството“ (30 лекционни часа) си поставя за главна цел да запознае студентите с основите на теорията и практиката на предприемачеството. Фокусът на тази част се поставя върху основните характеристики, елементи и връзки на базовите понятия: предприемачество, предприемач, идея, креативност иновация, видовете предприемачество и критериите за обособяване на тези видове, заобикалящата среда за дейността на предприемаческата организация и инструментите за нейното иследване, видовете организации, които представляват основната форма за реализация на предприемаческата дейност. Курсът въвежда студентите в основните понятия и принципи, върху които се основава съществуването и функционирането на предприемачеството, предприемача и предприемаческата организацияот една страна и изгражда у студентите разбиране за тях от друга. Освен това специално внимание се отделя на връзките между предприемача и предприемаческата организация вътре в нея, както и между обкръжаващата (външна за предприемаческта организацията среда), стейкхолдерите (заинтересовани актьори) и предприемаческа организация и предприемача. Друг важен фокус на тази част е идентифицирането на вътрешни и външни за предприемаческата организация

възможности и тяхното развитие до предприемачески бизнес и/или социални модели.

Част 2 наречена „Икономика на предприемачеството“ (20 лекционни часа)

Част 3 наречена „Предприемачески риск и предприемачески бизнес план“ (10 лекционни часа)

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• кои са основните принципи, обосноваващи съществуването на предприемачеството, предприемача и стопанското предприятие;

• кои са базовите понятия, характеризиращи предприемачеството, предприемача и предприятието;

• какви са взаимовръзките между тях, вътре в и извън предприемачеството, предприемача и предприятието – между тях и окръжаващата среда;

• кои са видовете предприемачество, предприемачи и предприятия и в какви правно-регистрационни форми могат да функционират те в България;

• кои са централните функционални области, изграждащи предприятието;

• кои са основните теории за предприемачеството, предприемача и предприятието.

2) могат:

• да разбират смисъла на основните елементи и особености на предприемачеството, предприемача и предприятията, изобщо и у нас;

• да разбират и да могат да си служат с основните понятия от теория на предприемачеството, предприемача и предприятието;

• да могат да използват тези понятия при справянето с действителни проблемни ситуации в обучението по икономика и в стопанската практика;

• да могат да вземат решение за избор на локация за основаване на предприятие;

• да могат да вземат решение за избор на оптималната в даден случай правно-регистрационна форма на предприятие.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Тодоров, К. Бизнес предприемачество, част І и ІІ, БАРМП, С., 2011, първо издание

• Тодоров, К .Конкурентоспособност на българските предприемачи и мениджъри – научна разработка на ЦРП към УНСС, С. , 2004.

• Тодоров, К., „Предприемачество и мениджмънт”, изд. „Мартилен”, София 2008.

• Чаушева, В. и кол. „Икономика на предприятието”, част 1, 2 и 3, София, 2008 г.

Средства за оценяване:

Практически занимания:

Семинар 1: Предприемач, предприемаческа идея и иновации.

Семинар 2: Жизнен цикъл на предприемаческа организация.

Семинар 3: Избор на правно-регистрационна форма за предприемаческа организация.

Самостоятелна работа на студентите:

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Изготвяне на анотация.

Изготвяне на презентация.

Провеждане на тест за проверка на знанията и уменията.