GENB060I Макроикономика

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърски програми „Маркетинг“, „Счетоводство и контролинг“ и „Финанси“, дистанционно обучение. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на Макроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност: 1) специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство и нейното членство в ЕС; 2) съвременните предизвикателства пред националните икономики, произтичащи от сложната и динамична международна среда, в чийто контекст провеждат макроикономически политики.

В рамките на курса студентите ще придобият знания и умения за анализ по основните макроикономически понятия и феномени като икономически растеж, бизнес цикъл и кризи; инфлация и безработица. Ще бъдат въведени основните характеристики на макроикономическите политики, както с цел стабилизация, така и с цел устойчив дългосрочен растеж. Чрез обхванатия материал студентите ще придобият основни макроикономически знания, които ще подкрепят бъдещи решения по икономически въпроси и ще подобрят уменията им по отношение на прилагането, анализа и оценката на различните макроикономически явления.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Цветелина Маринова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория;

• Източниците на информация за макроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• Критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение по насоките на нейното подобряване;

• Бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в сферата на:

• микроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2011 г.

• Пътеводител по Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2013 г.

Допълнителна литература

• Krugman, Paul & Robin Wells, Macroeconomics, New York, Worth Publishers, 2009

• Mankiw, Gregory. Macroeconomics, 7th edition, New York. Worth Publishers, 2010

• Sloman, John: Economics, 6th edition, Pearson, 2006

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010

• Baumol, W., Al. Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Sawyer Kelly, Elizabeth: Study guide to accompany macroeconomics, 3rd ed., New York: Worth Publishers, 2013

• Василев, А. и Й. Йорданов. Увод в макроикономиката. София, УИ Св. Климент Охридски, 2017.

• Йотова, Л. и Валентина Алякова. Основи на макроикономиката. София, Университетско издателство Стопанство, 2006 г.

• Спасов, Трайчо и Пламен Пашов. Обща теория на пазарното стопанство: Макроикономика с тестове и задачи. София, “Нова звезда”, 2002 г.

• Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София “Сиела”, 1999 г.

• Савов, Стоядин. Макроикономика, шесто издание, София, Тракия, 1999 г.