BAEB019 Методология на счетоводството

Анотация:

В курса са изложени базисните постановки на счетоводната теория. Обхванати са всички фундаментални теми в които са изяснени понятийния апарат, методологията на счетоводството и счетоводната правна рамка.

Във връзка с това, целта на курса е да се създадат познания по основи но счетоводната теория и практика, необходими на студентите в обучението им по счетоводство на предприятието, финансов анализ, финанси на фирмата и др. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за решаване на казуси и задачи.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще познават категориалния и методологическия инструментариум на счетоводната наука и базовите правила за организацията на счетоводния процес в предприятието.

Студентите ще могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;


Предварителни изисквания:
Основни икономически знания по микроикономика, макроикономика, финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Възникване и развитие на счетоводството. Същност на счетоводството като информационна система. Предмет и метод на счетоводната наука. Правни източници и счетоводни стандарти. Обекти на счетоводството Методология на счетоводството. Балансов метод
  2. Счетоводен баланс. Форма и съдържание Метод на счетоводните сметки и двустранно записване. Индивидуален сметкоплан. Документиране на стопанските операции. Счетоводни документи Метод на инвентаризация. Технология на инвентаризационния процес Метод на оценка и калкулиране. Обобщаване на счетоводната информация (метод на сводката)
  3. Организация и технология на счетоводния процес. Финансови отчет. Счетоводно отразяване на капитала и активите Счетоводно отразяване на приходите, разходите и резултатите от дейността на предприятието

Литература по темите:

Основна литература:

1. Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5. Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6. Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

Средства за оценяване:

Писмено решаване на две задачи, всяка от които е с относителен дял 50% от общата текуща оценка.