BAEB018 Основи на контрола

Анотация:

С изучаването на курса "Основи на контрола" се цели да се запознаят студентите от БП "Счетоводствои одит" с основите на организацията, методологията и инструментариума на финансовия контрол и неговите конкретни форми - одит, ревизия, инспекция, ранна контролна диагностика и проверка. Съдържанието на курса обхваща въпросите на контрола в теоретически, правен и практически аспект. Целта е да се подготвят студентите за усвояване на отделните методики преподавани в останалите научни курсове, формиращи цялостна научно-приложна област във финансовия контрол. Усвояването на материала изисква известна подготовка на студентите по информатика, стопанско управление, право и философия.

Същността и съдържанието на контрола се разглежда от гледна точка на мястото и ролята му в системата на управление и неговата социална природа. Обхванати са въпросите на методологията, организацията, органите и техните контролни функции. Разглеждат се въпроси имащи основно значение за подготовка на студентите по документалното оформяне на резултатите от контролната дейност, реализацията на същите и направленията на контролното въздействие. Обхванати са възможностите за координация и взаимодействие между отделните контролни органи, информацията в системата за финансов контрол, стратегията, тактиката и ефективността на същата.

По обхват и съдържание учебната програма по курса "основи на контрола" осигурява методическа подготовка на бъдещите специалисти в областта на ревизионния, одиторския, данъчния, валутно-митническия контрол, вътрешно-финансовия контрол, контрола упражняван от органите на МВР, Сметна палата и другите специализирани контролни звена.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историческото развитие и основните характеристики на понятията в областта на контрола.

• Видовете и формите на контролната дейност.

• Методите, средствата и способите на контрола.

• Организацията и предназначението на основните системи в областта на финансовия контрол.

2) могат:

• Да разграничават съдържанието на отделните понятия и тяхното приложно поле.

• Да формират системи от форми, методи, средства и способи, които да използват при осъществяването на контролните процедури.

• Да вземат решения за реализация на контролното въздействие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• информатика

• стопанско управление

• право

• философияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и развитие на контрола
 2. Същност на контрола, елементи
 3. Принципи и подходи
 4. Методи
 5. Видове и форми
 6. Грешки, измами и злоупотреби, като обект на контрол
 7. Организация и видове контролни органи
 8. Вътрешен контрол –СФУК, Метод COSO, компоненти
 9. Вътрешен одит
 10. Контрол на Гл. счетоводител
 11. Финансов надзор
 12. Банков контрол и надзор
 13. Етапи на контролния процес
 14. Документиране и реализация на резултатите от контролна дейност
 15. Презентация на курсов проект и тест

Литература по темите:

1. Динев, М., Контрол в социалното управление, С., Тракия-М, 1999

2. Динев, М., Контрол и регулиране на икономическите системи, С., 1986.

3. Динев, М., Л.Христова, "Одиторски контрол", С., 1992.

4. Динев, М., "Социалният контрол и трудовият колектив", С., 1985.

5. Томов, Й., "Теория на контрола и одита", Свищов, 2002.

6. Динев, Д., Модерният вътрешен контрол, С., "DDC", 2002

7. Томов, Й., Финансов и данъчен контрол, С., Люрен, 1998.

8. Томов, Й., Теория на контрола, Свищов, 2000.

9. Томов, Й., "Сборник от тестове, казуси и задачи по ТК, СФК и ДК", Свищов, 2002.

10. Велински, Ив., Вътрешен финансов контрол на предприятието, С., Апис, 2002

11. Симеонова, Юл., Одит в публичния сектор, СП на РБългария, 2000

12. Грязновой, А., Финансово-кредитный энциклопидический словарь, М., Финансы и статистика, 2002

Допълнителна литература.

1. Ангарски, К., Теория и практика на данъците, С., 1992.

2. Динев, М., Ж.Бонев и др. Финансов контрол, кореспондентски курс, част I-IV, С., 1993.

3. Кучев, А., Финансово право,

4. Славков, Б., Данъчна система и данъчен контрол в Р България, С., 1997.

5. Закон за Държавната финансова инспекция,

6. Правилник за приложение на ЗДФИ,

7. Закон за Сметната палата

8. Закон за независимия финансов одит

9. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Средства за оценяване: