BAEB012 Международна икономика

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината Международна икономика.

Темите са разделени в два раздела: “Международна търговия” и “Международни финанси”.

В първия раздел се разглеждат основните теории за международната търговия, етапите и инструментите в еволюцията на протекционизма, теорията на митата, глобалният и регионалният подходи в либерализацията на световната търговия, дейността на мултинационалните корпорации, ролята на развиващите се държави в глобалната икономика; номиналната и реална конвергенция на икономиката на страните от Централна и Източна Европа и по-специално на България към икономиката на страните от ЕС.

Във втория раздел се разглеждат системата и принципите на функциониране на валутния пазар, видовете арбитражни сделки, съдържанието и структурата на платежния баланс, концепциите и подходите за обясняване колебанията на валутните курсове, проблемите на уравновесяването на платежния баланс в условията на фиксиран валутно-курсов режим, развитието на международната валутна система, еволюцията на валутната система на България с акцент върху функционирането на валутния борд.

Цели:

- Изграждане на комплексни знания за основните процеси и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и валутно-финансови отношения;

- Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Макроикономика и Микроикономика, чрез тяхното проектиране в сферата на търговските и валутно-финансови отношения между националните стопанства;

- Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите тенденции в съвременната глобална икономика и тяхното проявление в специфичната среда на обединения европейски пазар.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• състоянието и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и финанси;

• същността и особеностите на сегашната, трета вълна в глобализацията на световната икономика и тяхното отражение върху еволюцията на международните търговски и валутно-финансови отношения;

• съдържанието и предназначението на различните инструменти на външнотърговската и валутно-финансова политика и тяхното въздействие върху бизнес средата и поведението на фирмите.

2) могат:

• бързо да се ориентират в сложните въпроси на международния бизнес и да приемат и прилагат ефективни решения на макроикономическо и фирмено ниво;

• да интерпретират адекватно състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на външната търговия на България и в интеграцията на нейната икономика в системата на Европейския съюз и световната икономика като цяло


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения по:

- Микроикономика

- МакроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в международната икономика – обхват; проблеми. Глобализационни вълни.
 2. Теории за международната търговия – предмет, съдържание, еволюция. Възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства, теория за неравномерното разпределение на ресурсите, съвременни (алтернативни) теории. Показателят “Условия на търговията” като измерител на ефективността на външната търговия.
 3. Инструменти на търговската политика – I част. Теория за митата: видове мита; номинална и реална защита на местните производители; тарифна ескалация. Статични ефекти на митата в модела на малката икономика – приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен. Отражение на митата върху износителите. Статични ефекти на митата в модела на голямата икономика.
 4. Инструменти на търговската политика – II част. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Вносна квота – статични ефекти. Сравнение на протекционистичните ефекти на митото и квотата. Доброволно износно ограничение – същност, ефекти, особености, значение; изискване за местно участие в производството; политика на държавните покупки. Вътрешни и износни субсидии и тяхното отражение върху националната икономика и международната търговия. Дъмпинг в международната търговия – определение, видове, предпоставки за неговото осъществяване. Антидъмпингово регулиране.
 5. Глобален подход в либерализацията на световната търговия. Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) – създаване и дейност, съдържание и основни принципи. Резултати от Уругвайския кръг на многостранните преговори. Световна търговска организация (СТО) – цели, функции, структура.
 6. Търговска политика на развиващите се държави. Развиващи се държави. Проблеми на търговията на развиващите се държави. Подпомагане на развиващите се държави. Стратегии за растеж.
 7. Регионален подход в либерализацията на световната търговия. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Статични и динамични ефекти на митническия съюз. Основни етапи в развитието на икономическата интеграция в Европа и по-специално в рамките на Европейския съюз. Присъединяване на България към ЕС – външноикономически аспекти.
 8. Международно движение на производствени фактори. Многонационални корпорации – определение, структура, видове. МНК като източник на преки чуждестранни инвестиции и тяхната роля в съвременното световно стопанство. Международни съвместни предприятия (джойнт венчър).
 9. Валутен пазар и валутни операции - определение, структура. Преки, косвени и кръстосани котировки. Валутен арбитраж и неговото значение. Сделки “спот”, “форуърд” и “суап”. Застрахователни и спекулативни мотиви на участниците. Форуърдна премия и форуърден дисконт. Непокрит и покрит лихвен арбитраж. Условие на непокрития и на покрития лихвен паритет. Определяне на форуърдния валутен курс чрез условието за покрития лихвен паритет.Видове валутни курсове - номинален, ефективен и реален: определение, начини за изчисляване, предназначение,.
 10. Платежен баланс – съдържание, структура. Кредитни и дебитни сметки. Двустранното счетоводство и проблемът за активите и пасивите на платежния баланс. Платежният баланс на България.
 11. Формиране на валутния курс – фактори и концепции. Концепции и подходи за обясняване колебанията на валутния курс – платежно-балансов подход; теория за абсолютния и относителния паритет на покупателната способност на валутите и нейното значение.
 12. Платежният баланс в условия на фиксиран валутен курс - механизъм за автоматично приспособяване – чрез изменения на цените, на лихвеното равнище и на доходите. Държавна политика за уравновесяване на платежния баланс: девалвация и ревалвация на валутата. Ефекти на девалвацията – подход на еластичността (условие “Маршал-Лернер”) и подход на абсорбцията. Макроикономическа политика – модел на всеобщото равновесие.

Литература по темите:

• Reinert, K. A. (2020). An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

• Стефанов, Ст. “Международна икономика”, НБУ – ЦДО, София 2009 г.

• Пол Кругман, Морис Обстфелд, Марк Джей Мелиц. Международен икономикс (теория и политика). 9-то издание, Издателски комплекс – УНСС, София 2013.

• Carbaugh, Robert, “International Economics”, 15th Edition, Cengage Learning, 2015.

• Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M. “International Economics: theory and policy”. 11th Edition, Pearson 2018.

• Dunn, R., Mutti, J. “International economics”. 6th Edition. Routledge 2004.

• Джоузеф Стиглиц. Еврото. (Как една обща валута застрашава бъдещето на Европа). Издателство „Изток-Запад“, София, 2016.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Стоименов, М. Международни финанси. 3 изд., София, изд. „Тракия – М”, 2011.

• Царевски, В. Международни финанси. ВСУ „Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2010.

• Масларов, С. – „Международни финанси”, изд. НБУ, С., 2010 г.

• Пилбийм, Кийт. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

• Каракашева, Лилия. „Международен бизнес”, Издателство „Призма”, 2007.

Средства за оценяване:

Студентът може да получи крайна оценка по предмета по два начина: 1) чрез текущ контрол; 2) финален контрол.

Текущ контрол: състои се от 2 основни компонента – 1) писмен изпит и 2) представяне на две домашни задания. За да вземе предмета, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента. В противен случай, студентът трябва да се яви на финален изпит по време на сесията

1) Писмен тест: провежда се след последната лекция за курса по международна икономика. Състои се от 30 затворени въпроса с един верен отговор. Обхваща целия материал по предмета.

2) 2 домашни задания: студентът може да направи две домашни задания, които ще бъдат поставени поетапно в рамките на редовните лекции през семестъра

a. Домашни задания: в процеса на обучения ще бъдат поставени 2 домашни задания, чиито решения ще се предават онлайн чрез активиран прозорец в мудъл.

i. Първо домашно задание: ще включва задачи и казуси по тема „Теории за международната търговия“: абсолютно/сравнително предимство; условия на търговията. Срок за предаване на домашното задание: 1 седмица след обяснение на материята и разясняване на казусите в рамките на редовните лекционни занятия.

ii. Второ домашно задание: анализ на актуална статия, свързана с текущите процеси в глобалната търговия (търговски войни, протекционизъм; роля на нововъзникващите пазари). Предложените статии са обвързани с материята на теми „Инструменти на търговската политика“ и „Глобален и регионален подход в либерализацията“. Студентите ще трябва да се запознаят с предложената статия и да отговорят на поставени въпроси след нея. Срок за предаване на домашното задание: 2 седмици след обяснение на материята и разясняване на заданието в рамките на редовните лекционни занятия.

iii. Важно! Ако студентът избере да реши и предаде двете домашни задания, то той трябва да получи поне среден 3 на всяко едно от тях, за да му се зачете положителна оценка по този компонент.

Финален контрол: състои се от 2 основни компонента – писмен тест със затворени въпроси и отговор на отворени въпроси. За да вземе предмета, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента. В противен случай, студентът трябва да се яви на поправка в някоя от следващите поправителни сесии. Подробно описание на компонентите на финалното оценяване:

1) Писмен тест с 30 затворени въпроса: провежда се на място в НБУ по време на сесията.

2) Отговор на отворени въпроси/задачи: провежда се на място в НБУ по време на сесията.