OOOK072 Общество и стилове на живот

Анотация:

В общообразователния курс Общество и стилове на живот се предлагат внимателно подбрани теоретични приноси на световно утвърдени автори, с които се изгражда един вълнуващ разказ за това как се заражда личността в хода на социалния живот, как тя се е развивала в предмодерните условия на живот и какви са основните сфери на реализация в съвременното общество. В курса се набляга много на това, че налагането на правото на самоопределение в условията на либерална демокрация е крайъгълен камък за разрастването на обхвата на жизнените перспективи и човешкия потенциал за социални практики. Във втората част на курса се задълбочава темата за съвременните стилове на живот, доминирани от потреблението, медиите и модата, като източник на значения за колективната ни идентичност. Отделя се внимание и на промените в семейните отношения след изравняването на правата между мъжете и жените и се коментират алтернативните форми на съжителство. Друга сфера на социална реализация е професията и в курса се разглеждат съвременните тенденции общественото развитие все повече да е доминирано от информацията и комуникацията с всички последствия за образованието и квалификацията. Като неразделна част от съвременния свят е разгледана бедността, младежките субкултури и трудностите на мултикултурализма. Курсът завършва с темата за това как все повече сфери на публичния живот, от политиката до бизнеса през образованието и неправителствения сектор, се адаптират към логиката на спектакъла за да могат да поддържат институционалните си функции.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се заражда човешката личност в процеса на общуване.

• Кои са основните направления, по които еволюира социалната функция на личността от традиционните към съвременните общества.

• Какви са основните сфери на реализация в съвременните общества и какви са ресурсите на личността за постигане на благоприятни резултати.

• Какво характеризира съвременните начини на живот

2) могат:

• да използват нова гледна точка при осмисляне на социалното общуване, комуникативните практики, идентичността, културата, стиловете на живот, професионалната и други форми на обществена реализация и т. н.

• да развият персонално по-нататъшните си интереси, знания и умения, използвайки предложената перспектива като важен аналитичен инструмент за самоопределяне и професионална ориентация.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Лекция 2

„Произходът на индивида” в Живот с другите, Тодоров, Ц., 1998, стр. 72-88.

Лекция 3

„Признанието и неговите съдби” в Тодоров 1998: 89-108; 123-127; и „Съжителство и осъществяване”, пак там: стр. 154-166.

Лекция 4

„Културата в аграрното общество” в Гелнър (1999). Нации и национализъм, Панорама, София. стр. 16-29; „Религиозната общност” и „Династичното царство” в Андерсън, Б. (1998). Въобразените общности, Критика и хуманизъм, София. стр. 27-36.

Лекция 5

„Индустриалното общество” в Гелнър (1999). Нации и национализъм, Панорама, София. стр. 30-55; Андерсън, Б. (1998). Въобразените общности, Критика и хуманизъм, София, най-вече стр. 51-78;

Лекция 6

„Преходът към епохата на национализъм” в Гелнър 1999: 56-73; Еленков и Даскалов (1994) Защо сме такива? стр. 5-48.

Лекция 7

“A History of Human Rights Theory” in Human Rights: The Essential Reference, стр. 3-55.

Лекция 8

“An Overview of the Universal Declaration of Human Rights” in Human Rights: The Essential Reference, стр. 59-72.

Лекция 9

„Стратификация и класови структури” в Гидънс, А. (2003) Социология, София: Прозорец, стр. 245-288.

Лекция 10

Anderson, G. ed. (1997) „POLICY, LAW AND FAMILY STABILITY: FROM ANTIQUITY TO THE DAWN OF THE THIRD MILLENNIUM” в The Family in Global Transition, New York: Professors World Peace Academy, 1997, стр. 505-535.

Лекция 11

Schneider, C. (2004) “Liberal Education and the Professions” в Liberal Education, Vol. 90; Ohmann, R. (2003) Politics of Knowledge: The Commercialization of the University, the Professions, and Print Culture.

Лекция 12

Hall, S. и Jefferson, T. (1975) Resistance Through Rituals: Youth subcultures in post-war Britain; Тейлър, Ч. и др. (1999) Мултикултурализъм: Изследване върху политиката на признаване.

Лекция 13

Bauman, Z. (1998) Work, Consumerism and the New Poor, стр. 63-80;

Лекция 14

„Култура на знаменитостите” във Фридман, Л. (2002) Хоризонталното общество, София: В. Люцканова, стр. 47-70.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

Активност в час: 30-40%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ или Есе: 20-50%

Евентуално тест: 20-50%

Процентите отразяват важността на съответната форма на текущ контрол. Те варират тъй като са възможни различни комбинации при текущото оценяване.